Nedanstående interpellation lämnade Yngve Berlin Kommunfullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet i Lysekil in för att få svar på fullmäktigemöte 27/9.

Till kommunalrådet Roland Karlsson, Lysekil den 23/9 -07.
               
Är kommunfullmäktige på väg att reduceras till en demokratisk fasad ?

Jag vill påstå att det pågår ett systemskifte av stora mått i kommunen där enskilda politiker i samarbete med tjänstemän, konsulter och kapitalstarka krafter med glasklara egenintresse agerar bakom lykta dörrar.

Ledande politiker gömmer sig bakom tjänsteutlåtande och tjänstemän gömmer sig bakom konsultrapporter.
Berörd personal, serviceberättigade medborgare och till och med politiskt valda representanter hålls utanför planeringen.
Det är uppenbart att kommunledning och högre tjänstemän så till den grad bländas av storslagna planer från kapitalstarka intressenter att demokratiaspekten bleknat och försvunnit
Den politiska och ideologiska diskussionen i kommunens ”högsta beslutande församling” riskerar att utebli och ersättas med externa konsulter och kapitalintressens egna önskningar och planer.
De folkvalda i fullmäktige, styrelser och nämnder kommer allt mer att ställas in för fullbordat faktum och oåterkalleliga planer.
Fullmäktige kommer visserligen formellt att fatta besluten men utan att ha varit med om att planera och bestämma.
En fortsatt bolagisering kommer att verka som en sköld mot medborgarnas möjlighet att ifrågasätta politiska beslut.
Den så omhuldade ”långsiktiga hållbarheten” och helhetssynen riskerar att ersättas med kortsiktiga lösningar där verksamhet för ”svaga” grupper kommer på undantag.
Jag vill ställa följande konkreta frågor med anledning av min
ovan skissade oro för den politiska utvecklingen:

1) Är det förenligt med talet om ”långsiktig hållbar utveckling” att lägga allt mer makt i händerna på privata hyresvärdar och avstå strategiskt ägande av exempelvis fastigheter där kommunen bedriver verksamhet ?

2) Är det förenligt med god ekonomisk hushållning och ansvar för medborgarnas skattepengar att hyra istället för att äga de fastigheter den kommunala servicen kräver ?

3) Är det förenligt med demokratisk insyn och medborgarinflytande att låta ansvariga politiker gömma sig bakom externa konsulter och tjänstemän ?

4) Är det förenligt med god personalpolitik att låta konsulter utan konkret kunskap om personalens och ”brukarnas” behov, formulera villkoren för verksamheten. (som drabbat exempelvis hemtjänsten) ?

                                                Yngve Berlin Kommunistiska Partiet


Tillbaka till startsidan