Vi anser att Lysekils kommunfullmäktige istället för att införa en barnomsorgstaxa som främst gynnar höginkomsttagarna bör besluta om en barnomsorgstaxa med låglöneprofil.

Nedan följer en artikel i Proletären nr 40 om vad som hände på fullmäktigemötet och var Vänsterpartiet står i denna rättvisefråga.

Livlig debatt i fullmäktige.

- Maxtaxereformen är den största reformen som genomförts för småbarnsföräldrarna i Sverige efter barnbidragen. Med dessa ord inledde ett påtagligt nöjt kommunalråd torsdagens debatt i Lysekils kommunfullmäktige.

Men Stig Nilsson (s) ambition att framstå som en gemytlig folkhemsbyggare kom på skam, istället gav debatten klarhet i att det handlade om att fram för allt gynna de redan gynnade.

Eller som lokalpressen sammanfattade det på fredagstidningens 1:a sida . - Ja till maxtaxa, höginkomsttagarna vinner mest!

Väl medvetna om att regeringskoalitionens förslag skulle drivas igenom i sin ursprungsform och helst utan debatt hade KPMLr presenterat sin linje skriftligen och lagt ett konkret förslag i god tid innan mötet. Detta bidrog säkerligen till att debatten blev både lång , livlig och ideologisk.

(r):s förslag innebar återremiss vad gäller utformningen av taxan. Kort sagt för att ge den en omfördelningspolitiskt rättvis profil. Höjda inkomsttak där höginkomsttagarna inte slipper undan redan vid 38.000/mån, progressivitet istället för rena procentberäkningar och nolltaxa för de verkligt lågavlönade.

Det är ingen överdrift att säga att linjerna klarnade betydlig under debattens gång.

Borgarnas alternativ till offentligt finansierad och utbyggd barnomsorg var att ge någon slags skatterabatt "barnomsorgskonto". Eller som centerkvinnan Rörvall-Dahlberg uttryckte det "ge föräldrarna en påse med pengar, som de får använda till vilken form av barnomsorg de vill". Ett förslag som varit i säck innan det kom i påse, ett klassiskt borgligt sätt att undergräva offentlig service.

Borgarna hade också rent valtaktiska skäl att vara motståndare till maxtaxans utformning. Eller som KPML r:s Yngve Berlin krasst konstaterade i debatten "Klart att moderaterna är irriterade på sossarnas och stödpartiernas inriktning med maxtaxan - den vänder sig ju till just medelklass och övre medelklass, dvs traditionella borgarväljare, det är ju snart val"

Något mer överraskande var kanske Vänsterpartiets helhjärtade uppslutning kring maxtaxans höginkomstprofil.

Yngve Berlin (kpmlr) beskrev de effekter den föreslagna maxtaxan får, inkomsttaket i nuvarande taxa är 36.900/mån, inkomst därutöver påverkar inte taxan, nu höjs taket bara till 37.999/mån medan procentsatserna minskar kraftigt, från nära 10% till i vissa fall  endast 5%. Det ger naturligtvis alla barnfamiljer sänkt avgift, men det ger ojämförligt mest till de som tjänar mest. Vissa höginkomsttagare kommer bara att behöva betala någon enstaka procent av lönen i barnomsorgsavgift. Det är anmärkningsvärt sade Berlin och menade att hade regering och stödpartier velat använda 3,4 miljarder av skattemedel för att satsa på de som har sämst ekonomiskt ställt då hade nivåerna och inriktningen med taxeförändringarna sett annorlunda ut.

Berlin lämnade det öppet "hur eniga sossarna på gräsrotsnivå egentligen är om maxtaxan och om ändå inte V och mp på riksdagsnivå våndats lite när maxtaxan formulerades, men att man bevisligen krupit till korset och får stå för det som det ser ut"

Miljöpartiet valde att inte delta i debatten, men Vänsterpartiets Tommy Karlsson dementerade att hans parti skulle haft några som helst betänkligheter när maxtaxans inriktning beslutades i riksdagen.

"Det här är precis som vi vill ha det, vi ser det som ett steg i införandet av en avgiftsfri förskola, det är också viktigt att vi inte har ett avgiftssystem och socialförsäkringar där de som Berlin kallar medelklass inte får full täckning för de man betalt in. Om vi inte rättar till detta kommer oviljan att betala skatt från dessa grupper att öka".

Vänsterpartisten avslutade med att ge KPMLr rådet att "Istället för att fria till de som har sämst ställt så borde ni ta hotet om skatterevolt från medelklassen på allvar och stödja vårt maxtaxeförslag".

Berlin replikerade att KPMLr också fortsatt kommer att "fria" eller rättare sagt inrikta sin politiken på de som har de sämst. Och vad gäller fri förskola så är vi också för en sådan, men vi anser att det måste bygga på att man har en progressiv statsskatt som finansierar detta. Vänsterpartiets tal om att blidka medelklassen så att den inte gör skatterevolt blir märkligt när samma konstellation i riksdagen, s, v och mp som lagt maxtaxeförslaget just enats om skattesänkningar för de som har högst inkomster. Med en sådan politik som vänsterpartiet förespråkar behöver inte över och medelklass revoltera, får ni hålla på behöver dom snart vare sig betala skatt eller omsorgsavgifter.

Och då blir följdfrågan; Ni som vi är för en fungerande offentlig sektor (eller) vem skall betala den om vi inte beskattar dem som har höga inkomster", avslutade Berlin.

Vänsterpartiet hade begärt replik men avstod från att yttra sig mer i frågan om skattefinansiering och taxenivåer.

Trots att maxtaxeförslaget från s, v och mp till slut blev antaget i sin ursprungliga form, KPMLr:s förslag om låglöneprofil röstades ned, så såg kommunalrådet inte så nöjd ut som vid mötets öppnande.

Det räcker tydligen inte att få igenom sina förslag i kommunfullmäktige, man skall kunna vinna politiska poäng på de också.

KPMLr förlorade omröstningen men lyckades ändå i sitt uppsåt, att åtminstone bringa klarhet i vems ärende regeringskoalitionen går.

Frågan om maxtaxans effekter kommer att bli föremål för fler debatter i fullmäktige.

Utnyttjandet av barnomsorgen kommer att öka, fram för allt kommer höginkomsttagare att frestas att använda fler timmar, då det kostar så lite.

Detta kommer att kräva utbyggd och personaltätare barnomsorg, idag är den slimmad i den timbaserade taxevarianten vi hitintills haft.

Om inte kommunen skjuter till mer resurser (förmodligen behövs mer än de 500 miljoner som riksdagen anslagit i maxtaxereformen för personalförstärkning), då kommer även här de resurssvaga att drabbas.

Proletären Lysekil.
 

Tillbaka till KPML(r)