Kommunistiska Partiet reserverade sig mot  Kommunstyrelsens beslut att höja sina egna arvoden

När det reviderade reglementet för arvoden och ”kommunalrådslöner” skulle klubbas på kommunstyrelsemötet 4 mars 2015, fick jag en kommentar från en KS-”kollega”. ”Det var väldigt vad alla var emot dig idag”. Mitt svar var – Nej de är inte fram för allt, emot mig, de är bara väldigt mycket, för sig.

Förslaget var att höja kommunalrådslönerna (även kallat arvoden) med 17 % genom att knyta beräkningen till 85 % av en riksdagsledamots månadsarvode. Tidigare var 100 % av ett prisbasbelopp beräkningsgrunden.

Mot denna förändring yrkade jag ”Avslag: på förslaget att riksdagsledamots månadsarvode skall ersätta tidigare grund för beräkning av arvode. Och: Att arvoden fortsatt skall utgå från prisbasbeloppet.

Mitt förslag hade inte hade samma lockelse på övriga KS ledamöten som förslaget om en generell höjning på 17 %. Det kan verkligen inte betraktas som en personlig motgång för min del utan mer som ett tidstypiskt förhållningssätt för majoritetens syn på vad som får kosta och vad som skall stympas.

Argument för den 17 procentiga höjningen var de förtroendevaldas ”otrygga anställningar”, och att prisbasbeloppet legat stilla och till och med minskat vissa år.

Elegant löser man detta genom att knyta arvoden och ”löner” till den främsta garantel för ständiga höjningar, riksdagsledamötena! Glöm ”konjunktur- bromsar, det är till för pensionärer och åtstramningar passar bäst åt ”fotfolket”.

Kommunstyrelsen lyckades till och med flytta startdatumet för höjningen från tjänsteskrivelsens förslag från 1 april 2015, till 1 januari 2015.

Revideringar av kommunens reglemente för arvode och ersättningar såldes in som ett sätt att skapa trygga villkor för kommunens politiker.

Kommunstyrelsens beslut om nya regler för bl.a. arvoden samanfaller lustigt nog med Kommunistiska Partiets kampanj för trygga anställningar. Men jag måste konstatera att våra krav på rätt till heltid och trygga anställningar inom vård och omsorg och våra förslag på krav på kollektivavtal för kommunens upphandling har inte mött med samma välvilja som höjningen av kommunalrådslönen.

Jag reserverar mig härmed mot KS beslut.

Yngve Berlin