Kommunistiska Partiet vill ha rättvisare partistöd utan att öka kommunens kostnader.

Bakgrund till den diskussion arvodesberedningen nu håller på att avsluta är att Lysekilspartiets Ronald Rombrant inför valet 2006 prompt ville införa arvode för dem som deltog i kommunfullmäktiges möten.
Rombrants motion om arvode till KF har sedan byggts på med förslag till förändringar av arvoden, kommunalrådens löner, förlorad arbetsförtjänst och partistödets utformning.
Vi står fast vid vår uppfattning om att fullmäktigemötena även i fortsättningen kan genomföras utan arvode till ledarmötena.

Vi är däremot för att partistödet förändras i enlighet med krav vi fört fram i KF i mer än 20 år.
Det vill säga att det ”fasta” partistödet ökas medan det rörliga (per mandat) minskas.
Att detta sker inom nuvarande totalkostnad för ekonomiskt stöd till fullmäktiges politiska parti.
Detta blir mer demokratiskt då partierna oavsett antal mandat har samma utgifter för att nå ut till medborgarna med sitt politiska budskap och löpande information.

Arvodesberedningens ”Förslag 2” angående Partistöd innebär en sådan förändring till ökad rättvisa och ökar inte kommunens kostnader för partistödet.
Därför stöder vi detta förslag.

Förslagen i övrigt, med höjda arvoden/löner till kommunalråd och nämndeordföranden  avvisar vi på det bestämdaste.
I tider av nedskärningar och ökad arbetsbelastning på kommunens anställda inom en rad områden är det enligt vår uppfattning omoraliskt att höja beslutsfattarnas löner och arvoden.
Det är ur demokratiskt synvinkel viktigt att privatekonomin för de folkvalda inte begränsar deras möjlighet att leva upp till det politiska förtroende väljarna givit dem.
Men detta garanteras gott och väl genom systemet med förlorad arbetsförtjänst.

Kommunistiska Partiet.

Yngve Berlin

Britt-Marie Kjellgren