Reservationer mot bildningsnämndens beslut den 3 januari 2012 avseende budget 2012

Vid tidigare BIN möte 2011-11-01 yrkade K och MP tillsammans att nämndens ekonomiska ramar skulle återremitteras till KF eftersom konsekvensanalys helt saknades när rambeslutet togs. Nämnden beslutade då, trots indikationer om stora negativa konsekvenser av nedskärningar i verksamheterna från berörda tjänstemän, föreningar och föräldrar, att i blindo acceptera en ram på 5,3 miljoner. Detta beslut reserverade vi, K och MP, oss gemensamt emot. Vår uppfattning var då och är nu att bildningsnämnden inte kan ta ansvar för de konsekvenser som en raserad ungdoms- och fritidsverksamhet kommer att leda till. Vi vänder oss speciellt mot två områden där vi anser att besparingarna får orimliga effekter.

Reservation mot bildningsnämndens beslut om besparing på Gullmarsborg
Besparing på Gullmarsborg 1,5 miljoner med samtidig taxehöjning. Enligt konsekvens-beskrivningen från enhetschefen på Gullmarsborg blir några av effekterna:
•    Stängt på helgerna och på kvällstid.
•    Minskade intäkter
•    Simskolor får ställas in
•    Ungdomsträningar och föreningsträning får ställas in
•    Invandrarsim ställs in
•    Kvalitén på isen kommer att försämras betydligt
•    Det blir sämre skötsel av anläggningen.

Gullmarsborg fyller en central funktion för Lysekils kommuninnvånare och bidrar avsevärt till den sociala och fysiska hälsan. Det är en knutpunkt i kommunen. Vi tror att besparingarna är förödande för den viktiga verksamhet som finns på Gullmarsborg. I första hand yrkade vi på återremiss av besparingsförslaget för att undanröja de negativa konsekvenserna, men reserverar oss nu mot beslutet att spara 1,5 miljoner.

Reservation mot bildningsnämndens beslut om besparing inom musikskolan
Enligt en mycket utförlig konsekvensbeskrivning blir några av effekterna av besparingen i samband med samtidig taxehöjning:
•    Större elevgrupper
•    Längre väntetider för barn att börja spela intrument
•    Minskade inköp av material och instrument
•    Färre lärare
Musikskolan är en mycket viktig verksamhet som drabbas av en stor besparing. Beslutet går stick i stäv med medborgarnas önskan och kommunens ambition om att skapa en kulturskola med estetisk inriktning. Besparingarna försämrar tillgången till och förutsättningarna för en bra musikundervisning  i kommunen. Vi i K och MP kan inte ta ansvar för försämringarna av barn och ungdomars möjligheter att utvecklas i kommunen och därför reserverar vi oss mot beslutet att spara 600 000 på musikskolan.


Kommunen har antagit ett ungdomspolitiskt program som har ambitionen att vara en ”attraktiv ungdomskommun med goda fritidsmöjligheter”.  Genom bildningsnämndens senaste beslut motarbetas detta mål kraftigt. Lysekils kommun har även ambitionen att öka sitt innevånarantal. Dessa besparingar riskerar att ge motsatt effekt och leda till utflyttning av fastboende. Skall vi ha en kommun som barnfamiljer och unga vill bo i så måste vi satsa på en bra skola och meningsfulla fritidsverksamheter för alla innevånare oavsett bakgrund och inkomst.

Lysekil den 8/1 2012


Stig Berlin (K)            Maria Granberg (MP)

Tillbaka till startsidan