Remissvar från KPML(r) Lysekil angående strukturutredning § 248-03.
KPML(r) är konsekvent motståndare till bolagisering. 

Den strukturutredning "om teknisk och affärsdrivande verksamhet i Lysekils kommun med koncernperspektiv" som nu levererats av konsultfirman "PriceWaterhouseCoopers" kan sammanfattas med orden - Som man ropar i skogen får man svar.

Konsultfirman PWC har matat in sifferfakta om Lysekils kommun i ett dataprogram för marknadsanpassning av svenska kommuner och landsting.
Resultatet blir som förväntat; en skrift som pläderar för bolagisering och marknadsanpassning av just Lysekils kommuns tillgångar och verksamheter.
KPML(r) är konsekvent motståndare till denna omorganisering, inte för att vi anser att nuvarande organisation är den optimala, utan för att bolagiseringsplanerna leder till fördyrad och utarmad samhällsservice.
Syftet med den föreslagna "koncern och bolags -organiseringen" är inte att gynna medborgarna och förbättra eller förbilliga servicen till dessa.
Avreglering och bolagisering syftar till att öppna upp kommunens resurser för privata vinstintressen.
Samt lyfta bort kommunens politiska ansvar från allt fler serviceområden.

I tidigare bolagiseringsdebatter i kommunfullmäktige har våra politiska motståndare hävdat att kommunal bolagisering inte leder till privatisering och utförsäljning.
På sidan 10 i "utredningen" kan man dock läsa.
"Vad gäller elhandelsbolaget, handlar det om att fullfölja och avsluta den påbörjade processen med utförsäljning av det delägda elhandelsbolaget Fyrstadskraft .."
KPML(r) fick således rätt i sina farhågor vad gäller bolagiseringens syfte även om en överväldigande majoritet i kommunfullmäktige den gången "lovade" att "göra gemensam sak med (r) om sådana planer skulle bli aktuella."

Om vi i KPML(r) den gången "anade" bockfoten, så sticker den ut alldeles påtagligt denna gång, möjlig att se för den som så önskar.
Under rubriken "Motiv till kommunala företag" sidan 24, skriver man.
"Att förpacka verksamheten i ett AB underlättar avveckling och försäljning av en kommunal verksamhet oavsett köpare."
Samt  "ger en ökad marknadslegitimitet inom avreglerade sektorer och branscher (el och bostad). etc."

Under rubriken "För och nackdelar med verksamhetsform i bolag" sid 26 skriver man.
"Bolagsformen förenklar vid försäljning - allt är paketerat."
Mer tydligt kan man väl inte uttrycka det egentliga målet med "bolagisering."  Att marknadsanpassa kommunens tillgångar för vidare försäljning till privata intressen.

I utredningen finns en utmärkt illustration av skillnaden mellan offentlig verksamhet och privat verksamhet. (sid 21)
"I offentlig verksamhet är servicen och nyttan för medborgarna målet, pengar/skattemedel är medlet.
I det privata är vinsten/pengarna/profiten målet, verksamhet/service är medlet att uppnå denna profit."

Självklart anser KPML(r) att nyttan för kommunens innevånare skall gå före kortsiktiga ekonomiska profiter. Därför förespråkar vi offentlig verksamhet.

Krisen i den kommunala ekonomin ligger inte i hur verksamheten är organiserad utan i att samhällets resurser i allt högre grad privatiserats,
Man kan inte möta detta med mindre än en kraftfull opinion med krav på rättvisare fördelning av samhällets resurser.
Allt annat är att abdikera för kortsiktighet och utarmning.

I alla politiska (högtidliga) sammanhang talas det om vikten av ett långsiktigt hållbart samhälle
Hur långsiktigt hållbart är det att bolagisera och sälja ut den kommunala servicen?
Skattefinansiering ersätts i korta perspektivet med avgifter och i det långa perspektivet med utförsäljning och högre avgifter eller nedläggning av berörd service.
"Poängen" vid en sådan avyttring av tidigare förvaltad kommunal verksamhet är att något direkt politiskt ansvar inte går att utkräva.

Hur lever man upp till långsiktig hållbarhet vad gäller kommunikationerna över Gullmarsfjorden genom att sälja kommunens båtar?
Göteborgs kommun sålde "Styrsö-båtarna" billigt (med samma argument som man skymtar i "utredningen" för CW och Ran).
Resultatet av den affären blev en god affär för den som köpte av kommunen för 4 år sedan och i dagarna sålde vidare till ett franskt bolag.
Det franska bolagets nysatsade kapital skall ge avkastning/profit i kommande regi och det är kommunen och resenärerna som får betala.
Vi anser att samhället helt och fullt skall ta ansvar för infrastrukturen.

I ett samhälle där medborgarna håller på att knäckas ekonomiskt av bl.a. en avreglerad elmarknad skulle det vara en ren provokation om Lysekils kommun lägger sig platt för nyliberalismens strategier och göra PWC:s "analys" till sin.

Sammanfattningsvis säger vi därför nej till utredningens förslag om bolagisering och utförsäljning av kommuninnevånarnas gemensamma egendom.

KPML(r) Lysekil. 18/1-04
 

Tillbaka till KPML(r)