Budgetdebatt i Lysekils fullmäktige 17/12 -02.
När budgeten för 2003 skulle antagagas i Lysekil så hade KPML(r) som vanligt många förslag på hur den skulle bli rättvisare.Men som vanligt röstades rättviseförslagen ned av majoriteten. KPML(r):s inledning i budgetdebatten tog också upp frågan i ett större perspektiv "EU kravet att Staten har skall ha "utgiftstak" (man skall begränsa utgifterna och förbjuds att öka inkomsterna) och statens krav på budgetbalans i kommunerna är ett verktyg för att forcera nedrustningen av välfärden." Lät det i Yngve Berlins inledning. läs hela här nedan.

KPML(r):s inledning i budgetdebatten i Lysekils fullmäktige 17/12 -02.

När Göran Persson valtalade i Malmö några veckor före valet sade han enligt tidningen Kommunaktuellt. "När mina partiledarkollegor säger att vi måste satsa tio miljarder på de vårdanställda, då vänder jag mej emot detta. (och så gjorde han en konstpaus). Det räcker nämligen inte!"

Det gav nog åtskilliga röster från människor som vill värna om god vård och omsorg, men hur blir det i verkligheten?

Det kan verka lite underligt att börja en föredragning om synen på den kommunala budgeten med att citera en ledande socialdemokrat, men det är viktigt att ha klart för sig att politikers ord och handling inte alltid, - utan snarare mer sällan, är en och samma sak.

För att citera ännu en ledande socialdemokrat. Riksdagsman Lennart Nilsson från Uddevalla som är pappa till detta citat. "Folk uppfattar vallöften som löften. Det är ett problem för oss".

Så till budgeten rent konkret, våra bifall avslag och säryrkande.

Vad gäller vårt avslag på att-sats 2: "komplettering av direktiv till verksamheterna i Lysekils kommun", handlar det främst om att vi inte är överens med verksamhetsdirektiven som sådana!

Tillägget som föreslås öppnar dessutom för ytterligare utförsäljning och privatisering om än i inlindande fraser. Men "strunt är strunt och snus är snus om än i gyllene dosor.som ni vet.

De vackra fraserna ; exempelvis när de "de gemensamma målen" beskrivs, " Om folkhälsa, medborgar-/brukarinflytande, insatser för människor med funktionshinder, jämställdhet och etnisk mångfald samt utveckling av personalpolitiken. " som avslutar flera nämnders aktstycke.

Det är inte denna skrivning vi vänder oss emot.

Eller exempelvis Kultur Fritids skrivning" Det krävs god tillgång och kvalité på aktivitetslokaler, träffpunkter, fritidsgårdar, idrottsanläggningar, bad och friluftsområden. Dessutom krävs också ett ökat ekonomiskt stöd, om föreningslivet ska kunna utvecklas." Detta håller vi till fullo med om!!!!

Men hur ser det ut med Sveriges EU-anpassade offentliga sektorns tillgång på ekonomiska medel?

Man skall ha väldigt klart för sig att talet om brist på resurser bygger på en gigantisk politisk bluff.

BNP har inte minskat i Sverige, men klyftorna har ökat något ofantligt.

Och i denna nyliberala offensiv har kommunernas ekonomi underminerats i många år.

Ädelreformen, orättvisa skatteväxlingar, underfinansierade maxtaxor med mera.

EU kravet att Staten har skall ha "utgiftstak" (man skall begränsa utgifterna och förbjuds att öka inkomsterna) och statens krav på budgetbalans i kommunerna är ett verktyg för att forcera nedrustningen av välfärden.

De politiska intentioner som beskrivs på många håll i verksamhetsdirektivet och som vi i många fall delar, blir till fraser när det inte tillförs ekonomiska medel.

Och hur låter det när man i direktivet beskriver förhållandet mellan mål och medel, eller om man så vill mellan behoven och den politiskt skapade resursbristen.

"Om det, när nämnd tar i bruk sin budget, skulle uppstå konflikt mellan tilldelad nettobudget och angivna målsättningar, skall nettobudgeten gälla före angivna målsättningar. Vid sådana målkonflikter ankommer det på nämnden att revidera befintlig målsättning"!!!!

Med en nettobudget som bygger på redan kraftigt prutade krav från respektive nämnd ges direktivet, att om kartan (tilldelad nettobudget), inte stämmer med terrängen (målsättningen), så är det kartan som gäller.

Alltså, avslag på 2:a att-satsen!

Avslag

5:e att-satsen, VA (bilaga 2D) och socialnämndens avgiftshöjningar (bilaga 2E)

Säryrkande

- att råvattenavgifterna (till industrin) höjs för att bespara hushållen

ytterligare avgiftshöjningar.

Vad gäller socialnämndens avgiftshöjningar så anser vi dessa i mycket vara en produkt av den underfinansierade maxtaxan inom äldreomsorgen.

Eller för att citera en kommunistisk socialnämndsledamot Britt-Marie Kjellgren "Dessutom drabbar de föreslagna avgiftshöjningarna (färdtjänst och fotvård) alltid den grupp som har de lägsta inkomsterna. Detta är fel och osolidariskt."

Avslag 6:e att-satsen, KS förslag till partistöd.

Och istället föreslår vi

Säryrkande, -

- att partistödet görs billigare för kommunen och rättvisare för partierna.

- att partistödet utgår med dels ett grundstöd om 10.000 kr per i Kf representerat parti, dels ett bidrag om 1000 kr per mandat i kf.

7:e och 8:onde att-satserna kan verka beskedliga, "att studera den framtida strukturen" etc. Men vi uppfattar det som ytterligare en öppning att forcera privatisering och utförsäljning.

Därför yrkar vi avslag på dessa punkter.

Vad gäller att-sats 10 "införa internhyror i kommunen". Så skriver man i Verksamhetsdirektivet, att internhyror "skapar en kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet i lokalutnyttjandet, vilket på sikt leder till ett minskat behov av utbyggnad".

En minst sagt märklig ståndpunkt.

Jämför Kultur Fritids skrivning om att det "behövs god tillgång och kvalité på aktivitetslokaler".

Och jämför gärna med verkligheten. Där skolan av ekonomiska skäl håller igen på användandet av lokaler för fysisk aktivitet (som skolungdom har akut behov av), där resultatet blir tomma lokaler eller att Kultur Fritid höjer hyran för att den minskade uthyrningen skall svara mot budgeterad inkomst. Samma utgifter för skolan men fler timmar med outnyttjade lokaler.

Resultatet blir slöseri istället för sparsamhet.

Och på sikt innebär det att kommunens förvaltningar hyr lokalt privat medan de egna lokalerna blir outhyrda. En handling som ser ut som en tanke!

Sedan vad gäller vårt avslagsyrkande på att-sats 12. "När det finns möjlighet samordna Brastads bibliotek med Stångenässkolans lokaler."

Vi anser vi det vara ett försök till smygnedläggelse av biblioteket i Brastad.

Eller för att citera Kultur- Fritidsförvaltningens konsekvensbeskrivning vad gäller en verksamhetsförändring som minskar nettokostnaden med 3 %.

"Nedläggning av filialen i Brastad, vilket gör att bilioteksservicen utanför tätorten nedrustas ytterligare. En hel kommundel berövas tillgång till Bibliotek"
 
 

Övriga yrkande.

- Att de faktiska behoven av utökad kommunal service och personalförstärkningar ger nämnderna rätt att kräva tilläggsanslag för att täcka dessa behov.

Samt att kommunen för dessa samhällsviktiga och sysselsättningsskapande insatser av regering och riksdag begär ökade anslag. I första hand ökad del av befintliga resurser för arbetsmarknadsåtgärder.

- Att komunfullmäktige för att bekämpa ohälsa och långtidsjukskrivning, ger socialnämnden resurser att inventera och täcka behovet av personalförstärkning i verksamheten.

- Att kommunfullmäktige för att bekämpa drogmissbruk och utslagning bland ungdom ger socialnämnden resurser att återupprätta fältassisten -funktionen.

- Att kommunfullmäktige beviljar Kultur Fritid resurser för att förstärka bemanningen på fritidsgårdarna för att möjliggöra längre öppethållande.
 
 

Yngve Berlin, Maria Ahlström KPML(r).

Tillbaka till KPML(r)