Yngve Berlins inledning på budget-debatten 29/11 -12

Vad alla tycks vara på det klara med i fullmäktige är att det fattas ca 30 – 50 miljoner kr för att vi skall kunna erbjuda medborgare och skattebetalare en kommunal service, i nivå med 2012 års verksamhet.
Detta uttrycks i budgetmaterialet med orden, ”basalternativet för budget för 2013 är 2012 års budget”
Det är faktiskt ännu värre än det låter. Det är inte vad 2012 års verksamhet kostade som är utgångspunkten för nästa år!   Eftersom årets verksamhet var ”underbudgeterad”, det vill säga verkligheten stämde inte med kartan, så det är den felritade kartan som vi gick vilse med förra året, som skall guida oss ytterligare ett år.
Om detta är vi ganska överens, tror jag.  I alla fall att det fattas 30 – 50 miljoner?
Men vi är inte överens om det är viktig, nödvändigt, eller ens riktigt, att ha en samhällsservice som är allmänt tillgänglig och någorlunda svarar mot de behov som finns i samhället idag.
Vi för vår del är övertygade om att Lysekil kommer att bli ett mycket torftigare ställe att bo för åretruntmedborgare och skattebetalare, om denna budget får majoritet idag.
Vi menar att den s.k. handlingsplanen, även kallad 32 punktsprogrammet är omöjligt att genomföra, det är rena sabotaget mot medborgarna.
Man kan undra hur handlingsplanen skall tolkas, hur besluten skall gå till, och vilken frihet och delegation ett ja till denna budget och handlingsplan från fullmäktige ger kommunledningen.
Det har redan visat sig, innan den något svårtolkade handlingsplanen nått fullmäktige så kommer riktade krav på Bildningsnämnden att man skall skära ned på bibliotekens verksamhet med 42 %.  Krav som vi i kommunstyrelsen och vi i partigrupperna som plöjt igenom allt tillgängligt budgetmaterial. Inte för livet kan finna stöd för i någon skrivning.
Är det skrivningen: ”Andra områden som är under utredning och behöver intensifieras är biblioteksverksamheten och möjligheterna till samordning inom kommunen”. Är det denna skrivning i handlingsplanen man stödjer sig på för att skära ned 42 % blir man nästa mörkrädd. Några siffror och någon annan skrivning specifikt om biblioteken kan vi inte hitta.
Det verkar vara rena lustmordet.

Jag tar biblioteksaffären som ett varnande exempel på vad följderna blir om budgetförslaget godtas. Och jag tar mej friheten att påstå att det finns många i denna möteslokal som inte har klart för sig följderna.
Jag vill också påstå att det är en medveten politik att sätta ekonomisk press på verksamheten för att kunna sälja ut allmän egendom och privatisera.
Hade regeringspolitiken det allra minsta haft något annat för ögonen hade man förstärkt offentlig sektor istället för att skattebefria bolag och inte minst höginkomsttagare.
Och hade den lokala regimen velat stoppa upp utförsäljning och ödeläggelse hade man gått med på vårt förslag att höja kommunalskatten med 50 öre och helt avstått att acceptera överskottsmålet på 16 miljoner.

Vår finansiering med en kommunal skattehöjning är en nödlösning, där vi vädjar till den lokala solidariteten. Bättre hade varit om staten finansierade de lagar man lägger på kommunerna.
Fd Kf ordf. Göte Nyberg sa ofta ”man kan inte bara ropa på farbror staten, man får klara sig själv”.
Men det är inte någon farbror stats pengar. Det är skatt betald av medborgare över hela landet. Hur mycket moms betalar vi och vilken rätt har vi inte att kunna upprätthålla lokalsamhällena med dessa uppoffringar.
 Nu hade jag räknat med att ha fem minuter för att.
Dels ge vår syn på de 18 konkreta yrkande som vi finns i budgetmaterialet.
Dels förklara våra egna konkreta yrkande.

Vårt förslag om en skattehöjning och att vi avstår överskottsmålet hoppas jag är uppfattat. Det skulle ge närmare 30 miljoner till verksamheten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1)    Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt ekonomienheten att under 2012 färdigställa förslag till ekonomistyrningsprinciper som omfattar en kombination av målstyrning och budgetstyrning.   Bifall

2)    Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt ekonomienheten att säkerställa en planeringsprocess som omfattar planering på 1-3 år och 1 årig detaljbudget, målstyrning, direktiv och budgetanvisningar på koncernnivå.    Bifall

3)    Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt styrelser och nämnder att ansvara för att handlingsplanens åtgärder fullföljs.    Avslag   

4)    Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningar och verksamheter att genomföra och delta i projekt och åtgärder för verkställa handlingsplanen.     Avslag!

5)    Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunchefen att leda samt fördela ansvaret för att kommun- och koncerngemensamma aktiviteter verkställs. Avslag    (Om det syftar på att ge extra mandat att leda och genomföra det så kallade  32 punktsprogrammet., med ekonomiska direktiv som i bibliotekfrågan)

6)    Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen har det samlade ansvaret för omstrukturering av lokaler och försäljning av fastigheter. Bifall     Det kan väl vara bra att ha det samlat

7)    Kommunfullmäktige beslutar att fritidsverksamheten inkluderande ansvaret för kommunens badplatser, samt naturvårdsuppdraget från och med 1 januari 2013 överförs till kommunstyrelsen och integreras i Samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetenheten.     Avslag i den del av yrkandet som handlar om fritidsverksamhet.  I övrigt bifall


8)    Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för allmänkulturen överförs till kommunstyrelsen och integreras i näringslivsenheten. 
Avslag     Måste vara ett feltänk

9)    Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges tidigare beslut om att resultatet 2014 skall uppgå till 3 % av skatteintäkter, fastighetsskatt och utjämningsbidrag ändras till 2 % 2015 med delmålet att 2013 uppnå ett resultat om 0,6 %, 2014 1,2 % och 2015 2 %.
Avslag till förmån för eget yrkande.  ”Att avstå målet”         Jag skulle personligen inte lägga pengar på en sparbössa om barnen svalt.

10)    Kommunfullmäktige beslutar att 11 miljoner kronor avsätts i en kommungemensam omstruktureringsfond för genomförande av handlingsplanens 32 punkter.   Avslag till förmån för eget yrkande i frågan om skattemedlens användande

11)    Kommunfullmäktige beslutar att den politiska styrningen sker i enlighet med förslag till program för förändrings- och utvecklingsarbetet.    Avslag!
Omöjligt att ta beslut om ett förslag som beslutande församling aldrig fått se!

12)    Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunchefen uppdraget att föreslå revidering av kommunens delegationsordningar och att i anslutning till detta anpassa kommunens ledningsorganisation i överenstämmelse med ansvar och befogenheter i de nya delegationsordningarna. Kontinuerlig rapportering sker till kommunstyrelsens ledningsutskott med slutrapportering till kommunstyrelsen i mars 2013.
Avslag
Uppdrag och inriktning måste först diskuteras i de politiska partierna.

13)    Kommunfullmäktige beslutar att komplettera budgetdokumentet med inriktningsmål för år 2013.
Avslag till förmån för inriktning på bibehållen kommunal service och satsning på ett ungdomens hus.

14)    Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Lysekils Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 116 735 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  Bifall

15)    Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för LysekilsBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 485 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.        Bifall

16)    Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Leva i Lysekil AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 266 971 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader         . Bifall

17)    Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Kolholmarna AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.            Bifall

18)    Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt fastställa budget för 2013 i enlighet med upprättat förslag.   Avslag

    Våra egna yrkanden är:
Att:    Det ungdomspolitiska programmets ambition med ett ungdomens hus går från vision till handling och att medel tillförs ansvarig nämnd/styrelse.
Att:    Att kommunen i skrivelse till regering och riksdag kräver att kommunerna ersätts fullt ut för de merkostnader som orsakas av lagtvingande riksdagsbeslut.
Exempelvis den underfinansierade LSS (lagen om särskilt stöd). Att human lagstiftning också måste få en human finansiering. 

Men anledning av våra avslag på föreslagen budget och egna yrkanden. Föreslår vi…
Att    kommunfullmäktige omprövar oktobermötets beslut om skattesats.
Att     kommunfullmäktige fastställer den kommunala utdebiteringen 2013 till 22:56
Samt att    Kommunfullmäktige beslutar att avstå överskottsmål för 2013.

Tillbaka till startsidan