Artikelns text är identisk med den reservation och i linje med den argumentation och de konkreta yrkande Kommunistiska Partiet levererade på Lysekils kommunfullmäktiges budgetmöte i juni 2007. Publicerad i Proletären nr 28-07

Budgetdebatt i Lysekils kommunfullmäktige

 ”Samma dag som Lysekils fullmäktige lägger en ribba som bara är möjlig att kräla under, tillkännager Konjunkturinstitutet KI att staten gör ett överskott på138 miljarder (26 miljarder över prognos)”

Den 20 juni 2007 lade Lysekils kommunfullmäktige den ekonomiska ”ribban” för 2008 års kommunala service.
Detta gjordes i ett läge där ”skatteintäkterna inte utvecklas i samma takt som nettokostnadsutvecklingen”, ”där de generella statsbidragen beräknas vara nominellt oförändrande” (Lysekils kommuns årsredovisning).
Samma årsredovisning (behandlad på fullmäktiges Majmöte) skriver att ”Alternativen är ökade avgifter, avveckling av viss offentlig verksamhet samt försäkringslösningar”.
Vi kan naturligtvis inte gå med på ytterligare utarmning av den kommunala verksamheten.
Det saknas inte pengar i samhället det är helt en fråga om politisk prioritering.
Att prioritera de redan rika med skattelättnader och subventioner å ena sidan och underminera samhällservicen för de många å andra sidan är helt oacceptabelt.
Samma dag som Lysekils fullmäktige lägger en ribba som bara är möjlig att kräla under, tillkännager Konjunkturinstitutet KI att staten gör ett överskott på138 miljarder (26 miljarder över prognos)

 Lokal politisk enighet om att verkställa regeringens högerpolitik

Som budgetförslaget låg inför fullmäktigemötet den 20 juni var ca 14 miljoner bortprutade från nämndernas redovisade behov.
Man skall då veta att nämnderna haft en ”återhållsamhet” intill oanständighetens gräns när man begärt medel.
Lika fullt får man IG av kommunstyrelsens 7 partier som kräver att man skall pruta ytterligare 14 miljoner kr.

Vi hyste inga större illusioner men vi försökte ändå förmå de övriga politikerna i fullmäktige att ”som ett minimum bejaka nämndernas äskande och kräva av regering och riksdag att stärka kommunernas ekonomi istället för att sabotera den”.
Men den politiska uppslutningen kring regeringens ekonomiska politik var i det närmaste total hos övriga fullmäktige.

När viljan/modet saknas att gå emot högerns framfart väljer vi som enda oppositionsparti att reservera oss mot kommunledningens order till nämnder och styrelser att ”omgående påbörja anpassningen av verksamheten till beslutad budgetram”.

Junimötets beslutade budgetramar har som främsta effekt att borgarregeringens nyliberala (råkapitalistiska) offensiv blir möjlig.
Kommunen som sista politiska instans gentemot väljarna och ”brukarna” verkställer i praktiken den nedskärningspolitik som regering och riksdag i avskildhet beslutat.

Kommunistiska Partiets krav

Våra krav som med stor majoritet avvisades av fullmäktige var.

Att: Kommunfullmäktige beslutar att som minimum bevilja nämnderna de anslag man begärt för sin verksamhet 2008, innebärande ytterligare totalt ca 14 miljoner kr.

Att: Kommunfullmäktige för att finansiera nämndernas faktiska behov av regering och riksdag begär medel ur det överskott på 138 miljarder (26 miljarder över prognos) som regeringen nu förfogar över.

Att dessa förslag avvisades är ett talande bevis på att högerpolitiken genomsyrar det politiska etablissemanget även på lokal nivå och oavsett vilka vallöften som avgivits.
Med tanke på valrörelsens budskap och den nu praktiskt genomförda politiken är ”demokratiskt underskott”  bara ett förnamn på detta förhållande.

Yngve Berlin


Tillbaka till startsidan