Reservation

RAMAR FÖR BUDGET 2012.
Huvuddragen i fullmäktigemajoritetens beslut till rambudget är att verksamheten skall skäras ned med över 21 miljon kronor och att ännu mer av kommunens fastighetskapital skall privatiseras. Budgeten är en baklängesräkning där ekonomiutskottet utan hänsyn till direkta och långsiktiga konsekvenser får siffrorna att ”stämma” när verksamhetens slutsumma skrivs in.  ”Kartan” är ritad utan hänsyn till terrängen, och möjligheten för nämnderna att nå sina verksamhetsmål är kringgärdad av raviner och stup, men ”kartan gäller”.

Till orienteringen i Lysekils ekonomiska politik hör att den lokala alliansen de senaste åren använt större summor än det föreslagna stålbadet på 21 miljoner (kanske det dubbla) i riggandet av Norra Hamnstrandens område, för att vara fastighetsmagnater och köpstarka människor (som överklassen kallas nu för tiden) till lags. Åttasiffriga belopp där det till och med saknats fullmäktigebeslut för investeringarna. Vem får betala det ”kalaset”?

När man behandlar kommunal ekonomi kan man inte blunda för lokal fartblindhet, men vi kan heller inte blunda för riksdagsbeslut med ökade ofinansierade pålagor som dramatiskt underminerar den kommunala ekonomin.

Så parallellt med Lysekils alliansens satsningar på lyx sanering av område för kommunalskattebefriade fritidsboende, driver regeringen Reinfeldt en politik med ökade klassklyftorna och social oro som följd. En ekonomisk politik som dagligen producerar miljonärer och miljardärer, och fattigdom.

Sänkt skatt för de redan rika och minskade medel till den offentliga sektorn är en medveten politik från regeringen för att tvinga fram just privatiseringar och utförsäljning i landets kommuner.  Eller som Moderaten Staxäng uttryckte det innan han lämnade fullmäktige och blev riksdagsman. ”Det är inte bra att staten tillför kommunen mer pengar för det förhindrar nödvändig strukturomvandling”.

Rapporten om ökad barnfattigdom i Sverige borde stämma till eftertanke. Ökad barnfattigdom parallellt med att vissa grupper tar så stor andel av samhällets resurser att man utan problem kan köpa sommarhus i Norra Hamnen i Lysekil för mångmiljonbelopp.

Nu har det ”strukturomvandlats”, det vill säga skurits ned och sålts ut till den grad att en hållbar kommunal verksamhet är hotad i grunden. Inför detta hot och med vetskap om att alliansens företrädare medvetet driver på för nedskärningar och utförsäljningar, tvingas vi ha beredskap för en alternativ finansiering.

Det är inte bra, det är rent av skandal att vi tvingas ta till det, men vi är beredda att höja kommunalskatten för att undvika nedskärningar i samhällsnyttig verksamhet som verkligen drabbar de som har sämst ställt.   

Kommunistiska Partiets krav att staten gör rätt för sig gentemot kommunerna (genom att exempelvis finansiera LSS fullt ut) och ett stopp för kommunens satsningar i Norra Hamnstranden som tycks gå på löpande räkning till entreprenörerna, skulle i sig vara ett sätt att komma till rätta med ekonomin.

Men om inte detta sker och ekonomin/inkomsterna inte förbättras till kommunfullmäktiges novembermöte, då skattesatsen skall beslutas känner vi oss tvingade att föreslå en ”öronmärkt” skattehöjning som bromsar ödeläggelsen

Vi vet att en skattehöjning drabbar fram för allt de som inte belönats med jobbskatteavdrag. Men vi vet också att nedskärningarna som alliansen är beredda att göra drabbar ekonomiskt svaga grupper ännu värre.

Men vi kommer inte att gå med på en skattehöjning, rakt av som skall gå in i kommunens kassa, då befarar vi att den går till fler felsatsningar för att vara fastighetsmagnaterna och storkapitalet till lags.

En kommunal skattehöjning måste öronmärkas så att inte klåfingriga bländade och fartblinda politiker och tjänstemän får fria händer.

Medlen från en skattehöjning skall gå till sociala verksamheten och bildningsnämnden för att just förhindra ödelägget i KS majoritetens förslag.

Det är så vi ser på försvaret av välfärden i detta akuta läge.

Vi reserverar oss med denna skrivning och våra egna yrkanden, mot fullmäktige majoritetens beslut i rambudget för 2012.

För Kommunistiska Partiet fullmäktigegrupp

Yngve Berlin.