Vi föreslår att 10 mnkr av ”befintliga medel” skall användas till verksamhet - svårare än så är det inte.

Reservation Budget 2016 I Kommunstyrelsen

Efter att ha tagit del av ”tjänstemanna-budgetens” förslag till KS mötet, analyserade vi (KP) nämndernas begärda anslag kontra budgetberedningens förslag.
I runda tal skilde det 20 mnkr till nackdel för nämndernas möjlighet att leva upp till, som vi bedömer det, någorlunda acceptabel verksamhet.
Nämndernas äskande har definitivt gjorts med tagelskjortan på och de höga sjukskrivningstalen bland kommunens personal kan omöjligt ha beaktats fullt ut.
Ändå argumenterar den ”styrande” alliansen för att ytterligare krympa anslagen för att kunna öka överskottet.
”Oppositions” alliansen ställde sig i alla fall skeptisk till det knappa budgettillskottet. Men för att vara opposition med tillhörande anställt oppositionsråd var det klent ställt med konkret analys och förslag för de övriga i KS att ta ställning till.
Vad är syftet med att som M,S Fp och C på sittande möte kräva ytterligare nedskärningar, dividera inbördes om procentsatser och precentera dessa muntligt, istället för att komma med klara nedskrivna krav och siffror som är möjliga för mötet att ta ställning till.

Eller som LysekilsPartiet, Mp och KD, inte överhuvudtaget ha något övertänkt eller genomdiskuterat förslag. Inte ett skrivet ord inte en siffra, inte ens en inriktning. Som sagt vad är syftet?
Med respekt för övriga partiers möjlighet att i någorlunda god tid ta ställning till en så avgörande fråga som förutsättningarna för 2016 års kommunala verksamheter i kommunen, presenterade KP däremot sitt budgetförslag klart och tydligt.

Faktiskt så klart att övriga gick i taket för att KP utgick från nämndernas redovisade minimibehov och presenterade en finansiering i linje med detta. Men kanske ändå inte så tydlig att man begrep finansieringen.
Ett slopat överskottsmål ger enligt beräkningarna 9,6 mnkr. Och övriga drygt 10 mnkr avsåg vi, skulle tas ur ”egna medel”. De ”egna medlen” som vi syftar på är de 50 mnkr som finns för att finansiera 2016 år (absolut nödvändiga) investeringar.
Därför föreslår vi att minst 10 av dessa 50 mnkr till investeringar sker via upplåning. Då blir det logiskt sett ytterligare 10 mnkr över att användas till verksamheten.  2014 använde kommunledningen skattehöjningen till att amortera på kommunens lån, nu föreslår vi att 10 mnkr av ”befintliga medel” skall användas till verksamhet. Svårare än så är det inte.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet.  10/6 2015


Tillbaka till startsidan