På fullmäktigemötet 23/6 som varade i 7 timmar avgjordes många viktiga frågor.
Nedan kan ni läsa Kommunistiska Partiets reservation till budgetramar för 2011. På kommunens hemsida och i media framställs det som om det vore en offensiv budget när man prutat bort 38,8 miljoner

Kommunistiska Partiet anser att kommunfullmäktige som ett absolut minimum måste bejaka nämndernas budgetkrav.

Det pågår en debatt i kommunen där ”vissa politiker” anklagas för att inte respektera tjänstemännens arbete.
Med tanke på den debatten bör väl fullmäktige visa all respekt för de bedömningar kommunens tjänstemannakollektiv ihop med nämndernas politiker gjort när man äskat medel till sin verksamhet.
För oss är det också uppenbart att nämnderna (politiker och tjänstemän) i sina yrkande redan prutat och tänjt sig under möjligheternas gräns.
Trots detta blir KS förslag till fullmäktige att vi också skall lägga på nämnderna ett sparbeting på 1,5 % baserat på förra årets budgetnivå.
Det innebär att tilldelningen blir 38,8 miljoner kr mindre än de bedömningar man gjort ute i verksamheten.
Kan ifrågasättandet av kommunens tjänstemän bli mer totalt.

Bristen på pengar i kommunerna är inte given av en naturlag.
Det är politiska beslut på regeringsnivå.
Motiveringen till nedskärningsbudgeten, att regeringen inte kommer att ge några extrapengar för 2011 må vara korrekt ur en ekonomi tjänstemans perspektiv.
Men den politiska delen av kommunledningen, ”vissa politiker” borde se till helheten och kräva att staten/regeringen minst finansierar den del man lagstiftat om.
Det finns till och med ett majoritets beslut i fullmäktige att vi skall ställa dessa krav.

Kommunstyrelsens budgetförslag kommer knappt att räcka till vår lagstadgade verksamhet.
Det kommer att bli katastrofalt för både personal, vård och omsorgsberoende och skola.
Men detta tycks vara underordnat.
Men ansvariga kommunpolitikers stora bekymmer, borde i detta perspektiv vara att man gjorts till regeringens verktyg för att verkställa nedrustningen av den offentligt tillgängliga servicen.
”Alliansen” gillar självklart det ideologiska läget och har förvaltat detta regeringsbudskap och redskap för att sälja kommunens tillgångar och lägga ut allt mer på entreprenad.
Men ansvariga politiker borde sätta ned foten och kräva mer pengar till kommunerna.

Alla vet att en satsning på större offentlig sektor är det säkraste sättet att skapa sysselsättning.
Behoven inom vård, skola och omsorg är enorma och fler människor i verksamheten skulle komma hela folket till godo i form av högre kvalitet och kortare köer.
Det finns ingen anledning att tiotusentals människor går arbetslösa, medan de som finns kvar på arbetsplatserna stressar sig sjuka i ett allt tuffare tempo.

Det är enligt vår uppfattning slöseri att acceptera budgettak och lögner om att det saknas pengar.
KS presenterar sin budget som att ”socialnämnden tilldelas 10.1 mnkr som riktas till äldreomsorgen” etc.
Inte heller det stämmer med verkligheten.
Sanningen är att Socialnämnden får sina krav prutade med 14,5 mnkr.
Även detta ett grovt underkännande av kommunens tjänstemäns bedömning av de verkliga behoven.

Vi anser att kommunfullmäktige som ett absolut minimum bejakar nämndernas budgetkrav.
Vi anser också att kommunen av regeringen kräver att centralt beslutade och lagstadgad verksamhet såsom LSS också blir centralt (nationellt) finansierad.
Det vill säga att ”humana reformer” också måste finansieras, på ett för kommunen och de vårdbehövande, humant och rättvist sätt.

Dessa krav fick inte majoritetens gehör.
Vi reserverar oss därför mot budgetramarna för 2011

Kommunistiska Partiet Lysekil 23/6 2010

Stig Berlin                                  Per-Gunnar Ahlström

Tillbaka till startsidan