Långsiktiga behov eller kortsiktig balans?

KP och V:s gemensamma BUDGETRESERVATION. (Budget 2016)

Det som skiljer Kommunistiska Partiets och Vänsterpartiets gemensamma budgetförslag från Lp, mp och KD -alliansens är främst att vi fullt ut går på nämndernas äskande, dvs. begäran om medel för verksamheten. (som man gjort med tagelskjortorna på).
Skillnaden är att Vi för att få fram de övriga behövda 10 miljonerna, ökade nivån på investeringsbudgeten från 50 till 60 milj. kr. Detta för att vi skulle kunna tillföra KS ca 10 mkr för att satsa på arbetsmarknadsåtgärder. (se vårt yrkande 18) ”Uppdra åt kommunstyrelsen att göra kraftfulla investeringar i arbetsmarknadsåtgärder för att dels minska behovet av försörjningsstöd och dels bryta isolering och förbättra integrationen i samhället.”

Vi tycker det är fullt logiskt att använda de "egna medel" som det står om i investeringsbudgetens text för finansiering, till just investering. ”En investering innebär att medvetet välja ett visst alternativ utifrån viss insats t ex pengar eller tid för att uppnå någon form av nytta.”  (WIKIPEDIA.)
Vi vill att vi investerar ”egna medel” för att få folk i arbete och minska behoven av försörjningsstöd, sedan kan man låna till asfalt och annat materiellt behövligt. Investerar vi i åtgärder mot den sociala utslagningen kommer vi att få igen det i reda pengar fortare än vi får utdelning på många fysiska investeringar.
Sedan har regering och riksdag ett ekonomiskt och moraliskt ansvar att fördela resurserna i landet så att åldersstruktur och integrationspolitiken inte underminerar lokalsamhället.
I och med att fullmäktiges ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande valde att ställa budgetarna i sin helhet mot varandra så föll våra säryrkanden. Exempelvis den om rättvis finansiering och nationell solidaritet.
”Att kommunen i skrivelse till regering och med alla till buds stående medel av riksdag och regering kräver att kommunerna ersätts fullt ut för de merkostnader som orsakas av lagtvingande riksdagsbeslut. Exempelvis den underfinansierade LSS (lagen om särskilt stöd). Att human lagstiftning också måste få en human finansiering.”  

Det bästa hade varit om KP och V hade fått majoritet för sin budget men nu blev det i alla fall det minst dåliga. Eller kanske t.o.m. det näst bästa.

Yngve Berlin KP, Britt-Marie Kjellgren KP, Jessica Södergren V och Håkan Smedja V Lysekil 25/6 2015