Här är en gemensam reservation från Kommunistiska Partiet och Miljöpartiet mot ett i vårt tycke felaktigt  beslut i Bildningsnämnden när det gäller flyttkarusellen av skola och förskola. Också publicerad i LP 23/2-12

Reservation                     2012-02-22 
  
Vi reserverar oss mot att;
•    lägga ner Boviks- och Lilla Kronbergsskolan och  flytta F-6 klasserna till Gullmarsgymnasiets gamla lokaler.
•    lägga ner Kyrkviks och Färgargatans förskolor och flytta förskolebarnen till en förskola med 6-avdelningar på Kronbergsskolan.

Anledningarna till vår reservation är som följer:

Beslutsgång
Enligt beslut taget vid BINs möte 3/1 uppdrog nämnden åt förvaltningen/arbetsgruppen att ”arbeta vidare med redovisat förslag i nära och kontinuerlig dialog med berörda föräldrar och personal.” underlaget som låg till grund för nämndbeslutet 21/2 hade varken redovisats för föräldrar eller berörd personal på ett sådant vis att dessas åsikter kunnat beaktas eller implementeras i förslaget. Nämden frångick således tidigare beslut och ignorerat berörda föräldrar och personal i sin beslutsfattning. Utöver denna överträdelse har man ignorerat den namninsamling som inlämnats till kommunen under hösten 2011 där nära 10% av kommunens innevånare sa Nej till nedläggning av de små förkolorna, i Kyrkvik och på Färgaregatan. 

Verksamhetens kvalitet
Nuvarande ritningar över F-6 verksamheten har stora basala brister vilka har påpekats av berörd personal. Dessa brister förväntas leda till ökade personalkostander för att säkra barnens trygghet och få en fungerande fritidshemsverksamhet. De som kommer att drabbas av dessa brister är de utsatta barnen som på detta vis stigmatiseras.  De tre viktigaste bristerna är utan inbördes rankning: 
1)    att F-6 elever och högstadieelevers dagliga stråk oundvikligen korsas på flera ställen i skolmiljön vilket skapar otrygghet för de mindre barnen.
2)    att det projekterats för endast en matsal vilket komplicerar, och gör de små barnens vardaga otrygg och stökig.
3)    Att f-6 verksamheten fysiskt har placerats innanför högstadieverksamhetens så att dagliga rutiner för in- och utgång försvåras och de små barnen speciellt drabbas.

Enligt nuvarande ritningar ska Kronbergsskolan inhysa sex förskoleavdelningar i en lång rad med matsal i ena änden. Dagens pedagogik fäster stor vikt vid just matrutinen och matsalen omnämns som förskolans ”hjärta”. Denna viktiga koppling saknas nu helt. Det är vidare mycket osäkert hur utemiljön ska kunna uppfylla de krav på trygghet och pedagogik som förskolan är ålagda när ca 100 barn i åldrarna 1-6 år möts på denna begränsade långsmala yta.

Ekonomi
Det ekonomiska underlaget är undermåligt på det vis att de angivna kostnaderna är mycket svåra att uppskatta. Vi uppfattar det som ytterst tveksamt att detta beslut kommer att leda till en slutgiltig besparing inom verksamheten.

Maria Granberg, Miljöpartiet de Gröna       
Stig Berlin, Kommunistiska Partiet

Tillbaka till startsidan