Kommunistiska Partiets motion om kollektivavtal för att förhindra bl.a. lönedumpning antogs av Kommunfullmäktige i Lysekil den 26/2-09. Tvärtemot Kommunstyrelsens avslagsyrkande.

Ur fullmäktiges protokoll: Kommunfullmäktige beslutar med 18 ja-röster, 21 nej-röster och 1 ledamot som avstår att bifalla Yngve Berlins m.fl. yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen innebärande att regelverket för kommunens inköp och
upphandling kompletteras enligt följande:
Entreprenör är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag och/eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts.
Om entreprenören inte tecknat svenska kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens anställda
samt att kommunens tjänstemän och/eller fackliga företrädare har rätt att kontrollera lönenivåer och övriga villkor hos entreprenörer utan kollektivavtal.

Här följer Yngve Berlins argumentering:

Det vi skall behandla här, är en motion från februari 2005 om ”kommunala åtgärder för att förhindra bl.a. lönedumpning”.
Vi i kommunistiska partiet har föreslagit att ”kommunen i sina inköps och upphandlingsrutiner skriver in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal skall ingå”.

Liknade krav har ställt av Torsten Vikingsson (s) i ett medborgarförslag en tid före vi 
skrev vår motion.
Och Anita Lannesjö (s) har i kommunstyrelsen så sent som i juni förra året ställt ett liknande förslag när man behandlade frågan om offentlig upphandling.
Lannesjös krav var att skriva in att man skall ”följa tecknade avtal på arbetsmarknaden”.

Visst är det väl märkvärdigt att man överhuvudtaget i en kommunal politisk församling skall behöva ställa sådana självklara krav som att arbetare oavsett nationell tillhörighet skall ha rätt till drägliga löne- och anställningsvillkor.
De villkor svenskt kollektivavtal stipulerar är just inte mer än drägligt, de flesta lönearbetande i Sverige har som väl är bättre villkor än så.
Men råkapitalismens anhängare vill naturligtvis ända på den saken, det var därför man var drivande i kampanjen för att vi skulle gå med i EU, bland annat.
Och visst är det väl anmärkningsvärt att Fullmäktigemajoriteten hitintills valt att avvisa alla krav som begränsar snikenheten och de marknadskrafternas fria framfart.

Och visst är det väl märkvärdigt att majoriteten accepterar att EU lagstiftningen förbjuder oss att arbeta för drägliga arbetsvillkor för alla människor som vistas i Sverige.

Ja menar, inte var det väl så, anhängarna till EU förklarade medlemskapets följder?
För visst är det ett EU-påfund att man skall diskriminera arbetare, och till profitens fromma pressa löne- och arbetsvillkor.
Och i lagtext försöka kväva allt som har fräckheten att hävda de vanliga enkla människornas rättigheter.
Sådana är EU:s politiska ambitioner.

Så visst kan man gömma sig bakom EU lagar och EU fördrag, hänvisa till EU domar och  citera domslut från kammarrätter.
Men skall vi vika oss för en inhuman politik.
Vi tycker INTE det och vi behöver heller inte göra det.
Vi är en politisk församling som tar politiska beslut med ett speciellt syfte!
Och vi för vår del (och givetvis alla andra som ställt liknande krav) gör vi det för att försvara människors rätt till bra villkor i arbetslivet.
Det är en politisk fråga, en klassfråga.

Men jag skall också citera lagtext.
Faktiskt samma lagtext som används för att avfärda våra krav.

I lagen om offentlig upphandling LOU 2007:1091 skriver man så här:
I 1:a kapitlet 9 § ”upphandlande myndighet skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt  samt genomföra upphandlingarna på ett öppet sätt etc.
”likvärdigt och icke diskriminerande sätt

Gäller detta med ”likvärdigt och icke diskriminerande sätt” inte de arbetare som är anställda i det ena eller det andra upphandlade projektet eller uppdraget?????
Märkligt sätt att se på diskriminering!
Leverantören entreprenören befinns vara diskriminerad och han/hon inte tillåts diskriminera arbetstagarna med usla löner och usla arbetsvillkor.
Det politiska språket har avhumaniserats!

Vi kan om vi vill, besluta om upphandlingsvillkor som skyddar människor mot lönedumpning och se till att anställda behandlas på ”ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt ” oavsett nationell härkomst.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tom beskrivit hur det kan gå till, även om man tassar fram i formuleringen så kommer man betydligt längre än kommunstyrelsemajoriteten verkar vara beredd att göra.

Så här lyder rekommendationen till kommuner och landsting från SKL
angående hur krav på kollektivavtal vid upphandling kan formuleras:
"Entreprenören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag och eller
gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. om entreprenören
inte tecknat svenska kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor
gälla för entreprenörens anställda."
Cirkulär 2005:17, 22 mars 2005.

Landets främste expert på arbetsrätt Kurt Junesjö,
pensionerad chef för LO/TCO Rättsskydd slår i LO-tidningen 3/2005 fast
att "I Sverige har vi böjt oss för några konservativa juristers tolkning  
av lagen."
Vidare säger Junesjö i samma  LO-tidningen: att  "Den nuvarande praxisen är inte en
korrekt tolkning av EG-rätten eller lagen om offentlig upphandling. Det
finns inget i EG-rätten som hindrar krav på kollektivavtal. I Danmark
har man ett sådant krav och EG-domstolen har inte tagit upp och prövat
den danska lagen."
Jag skall inte säga att ord står mot ord.
Men politisk vilja att försvara arbetarna och löntagarnas grundläggande rättigheter, stå mot ett juridiskt hårklyveri med uppenbar politisk ovilja i botten. 

Nu är denna fråga så viktig och rent av akut  så vi kan för den sakens skull rucka på vårt krav och skrivningen, att ”svenskt kollektivavtal skall ingå”.
Även om de kravet är det enda riktigt hållbara.
Vi kan tänka oss att acceptera SKL:s skrivningen med ett tillägg att kommunen tjänstemän och/eller fackens företrädare har rätt att kontrollera lönenivåer och övriga villkor hos entreprenörer utan kollektivavtal.

Yrkandet var som följer:
Entreprenören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag och eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts.
Om entreprenören inte tecknat svenska kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens anställda.
Samt att kommunens tjänstemän och/eller fackens företrädare har rätt att kontrollera lönenivåer och övriga villkor hos entreprenörer utan kollektivavtal.

Yngve Berlin, Kommunistiska Partiet

Tillbaka till startsidan