Kommunistiska Partiet reserverar sig mot beslutet om gymnasiefrågan i Lysekil

För vilken gång i ordningen vet jag inte, kunde vi på kommunfullmäktiges januarimöte konstatera att frågan om nya skollokaler skötts sanslöst illa.
Minst fem månaders ickeinformation (från juni 07) har följts av ett omfattande och motsägelsefullt material fyllt med tvivelaktig ekonomisk redovisning och ensidigt redovisade pedagogiska fördelar.
Att på dessa grunder fatta beslut med den inriktning som framgår av redovisat förslag”  blev en omöjlighet till och med för konstruktörerna i kommunstyrelsen.
Det blev ”nya” bud, nya reträtter och det såg en stund ut som kommunledningen var beredd att ta förnuftet tillfånga i ägandefrågan och ta ett helhetsgrepp i lokalfrågan.
Det jämkades under debattens gång men borgaralliansen och (s) bildade till slut med sitt ”nya” förslag den 35 allians som vi är vana att vara oeniga med.

Att ”hålla god min i elakt spel” är inte vår grej.
Vi tar fasta på sakfrågan och tycker oss se det taktiska spel som (visserligen försenat) skall ro projektet i ”hamn” så som den inre kretsen tänkt sig från början.
Vad grundar sig denna vår misstanke på?
Bland annat på att man på ett nästan farsartat sätt i elfte timmen (11/12 07) presenterar ”ett alternativ” i ägarfrågan.
”Att Lysekils Bostäder ombetts att inkomma med ett utlåtande om eventuellt intresse av att gå in som hel- eller delägare av ett nytt gymnasium”
Kan det skrivas mer luddigt?
Denna formulering ersatte visserligen 35-alliansen med ”att Lysekil Bostäder AB ges i uppdrag att komma med förslag till KS möte i maj 2008” , i frågan om ny gymnasiebyggnad.

Med tanke på att inte bara borgaralliansen, utan även många (s) ledarmöten i fullmäktige bländas av Mangelus skisser och byggplaner i Gamlestan/Rinkenäs är risken överhängande att kommunen kommer att avsäga sig ägandet.
Vad som än mer talar för detta är att Kommunistiska Partiets förslag att ”all nybyggnation som krävs för att förnya eller ersätta nuvarande undervisningslokaler sker med ett helt och fullt kommunalt ägande”,  röstades ned av bland annat (s).
Med en majoritet för ett sådant strategiskt viktig ställningstagande hade frågan kommit i ett helt annat läge.
Varför valde (s) att gå emot ett så självklart krav?
Vi förslog också att frågan skulle återkomma till kommunfullmäktige för vidare beslut, men 35-alliansen ville hålla den inom den trängre kretsen i KS.
Varför?
Vi tycker det är beklagligt att en så viktig fråga som skolan och dess förutsättningar förhalas och saboteras på detta sätt.
Vi tycker det är det är sorgligt att business blivit viktigare än service och utbildning.
Vi reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut, och noterar att de argument vi under debattens gång, klart och sakligt framfört inte på något sätt kunnat avvisas av våra politiska motståndare.     
                                                        Yngve Berlin     Kommunistiska Partiet
29/1-08

Tillbaka till startsidan