På Bohusläningens debattsida den 14 januari håller Karl Frithiofson ett längre försvarstal för de uppskattningsvis 22.000 "kamrat(s)pionerna" i IB och Säpo:s tjänst. Där han är anmärkningsvärt tydlig vad gäller deras verksamhet.  Vilket föranleder Yngve Berlin från KPML(r) i Lysekil att skriva ett svar.  Publicerad i Bohusläningen den 21/1 under rubriken  -Snacka om att tala för sin "sjuka mor". Samt i Proletären nr 4-03. Även på vår hemsida har den sin givna plats

Karl Frithiofson och de 22000 ! "kamrat(s)pionerna".

Säkerhetstjänstkommissionens rapport om åsiktsregistreringen i Sverige, som publicerades strax före julhelgen har ruskat liv i den socialdemokratiska pratkvarnen.

På Bohusläningens debattsida den 14 januari håller Karl Frithiofson ett längre försvarstal för de uppskattningsvis 22.000 "kamrat(s)pionerna" i IB och Säpo:s tjänst.

Snacka om att tala för sin "sjuka mor".

Syftet med hans drapa är förmodligen att svära Socialdemokratin fri från ensamt ansvar för den olagliga övervakningsverksamhet .

"Det lär inte gå att kamma hem partipolitiska poäng av den 50-åriga verksamhet som kommissionen klarlagt. Inte för något parti." Skriver han.

Självklart är det så att den politiska högern såväl som (s) och hela den välgödda överklassen vill kontrollera och betvinga människor och rörelser som hotar deras allmakt.

Den åsiktsregistrering som du beskriver är inte i strid med borgarklassen, den är i dess tjänst då den har hela udden riktad mot vänstersinnade arbetare.

Det är lite av klassamhällets logik att härskarklassen använder sin övermakt för att kontrollera vad man uppfattar som hot mot, inte rikets säkerhet, utan de rikas säkerhet och välbefinnande. Vi är inte förvånade, men förbannade.

Men du skall ha tack för att du öppet erkänner att Socialdemokraterna hade en egen spionverksamhet riktad mot radikala arbetare redan innan försvarsstaben kontaktade er.

Du berättar att du vid "informella kvällsträffar (i Oslo!) med ledamöterna Gunnar Svärd (m) och Sven Wedén (fp)" diskuterat IB:s verksamhet i Sverige.

Dessa högermän, skriver du, "närmast berömde ledningen av försvarsstaben för deras initiativ (att integrera sin spionverksamhet med sossefacken på arbetsplatserna. Min anm YB) " Ingen kunde bättre än fack- och partifolk avslöja den kommunistiska aktiviteten att nästla in sig speciellt i fackföreningsrörelsen"

Bra att du bringar klarhet i frågan, för när vi påstått att (s) haft en egen spionorganisation har många inte velat tro oss. Men nu bekräftar du, med denna klara skrivning. "Ledande personer i försvarsstaben insåg värdet av att få information" . "genom den skärpta kartläggning vissa engagerade socialdemokrater i fack och parti gjort och som var en primär angelägenhet för fack och parti. På så sätt uppstod IB"

Nu vet jag att syftet med din uppriktighet om hur IB uppstod och hur ni verkade inte är ett anfall av ärlighet eller skam. Det fodras nämligen "gott vett för att skämmas", och ärlighet är säkert inget som belastar din karaktär.

Nej som vanligt är det partitaktiska skäl som ligger bakom utspelen.

Men det finns många människor som kränkts av er verksamhet och som vill att de ansvariga får stå till svars. Då duger inte partitaktiska utspel.

DDR:s övervakade medborgare fick se "sina akter" när Stasi:s arkiv öppnades. Det vore väl inte för mycket begärt att svenska medborgare som olagligt åsiktsregistrerats också fick ta del av sina akter.

Som medlem i KPML(r) och anställd inom verkstadsindustrin, vet jag att jag varit kontrollerad och övervakad genom (s) "skärpta kartläggning". Men jag vet också att många av mina arbetskamrater som drabbats av usla löneavtal, karensdagsbeslut och varvsslaktspropositioner och som tillsammans med oss protesterat mot detta, blivit inskrivna i samma register.

Vårt brott har varit att vi inte varit lojala med det politiska skeendet, vi (mina partikamrater och många arbetskamrater) har blivit registrerade för att vi använt vår demokratiska rätt att protestera mot missförhållanden.

SÄPO och IB:s verksamheten är olaglig för det första!

Den strider mot "åsiktsregistreringsförbudet" från 1969!

För det andra är det väldigt anmärkningsvärt att ett politiskt parti, (s) håller sig med en egen underrättelsetjänst som bekämpar andra politiska riktningar.

För det tredje har över 30 års övervakning av vårt parti inte resulterat i ett enda bevis på att vi skulle begått något "olagligt",  än mindre utgjort "fara för den nationella säkerheten". (vilket annat parti i Sverige hade stått rycken för en sådan kontroll???)

Eller som Säkerhetstjänstkommissionen konstaterar  "Det finns ingenting i säkerhetspolisens handlingar som tyder på olaglig verksamhet eller förberedelse till sådan" (SOU 2002:91, sidan 200).

Däremot har vårt ideologiska och konkreta politiska budskap attraherat arbetare och vanliga enkla ärliga människor. På så sätt har vi utgjort ett hot mot den socialdemokratiska rörelsen med privilegier och köttgryteuppgör med kapitalistklassen.

Detta är det "enkla" skälen till att (s) övervakat och registrerat vänsterrörelser bland arbetare.

Kommissionen citerar ett PM från 1992 ,Carl Bildt:s tid , "Partiet (kpml.r) söker och kan skapa oro i samhället genom att organisera vilda strejker och annan oro i en tid med nedskärningar pga. Sveriges ekonomiska situation och andra motsättningar inom landet. Partiet är välorganiserat och kan skapa oro och svårigheter för den borgliga regeringen" (SOU 2002:91 sidan 178).

Det är inte bara KPML(r) som parti som vill "skapa oro och svårigheter för den borliga regeringen", vare sig det är Bildt eller Persson som är dess ledare.

Ni har ett styvt arbete och jag hoppas ni inte lyckas skrämma hederligt folk till tystnad med olaglig och simpel åsiktsregistrering.

Yngve Berlin medlem i KPML(r), ledamot av Lysekil kommunfullmäktige.
Lysekil den 16/1-03

Tillbaka till KPML(r)