KPMLr yrkar i denna motion till Lysekils fullmäktige  att:  Kommunledningen hos berörd myndighet verkar för att fd Sunextomten tvångsinlöses eller konfiskeras för Lysekils kommuns räkning.
 

Lysekil den 4 oktober -2001.
 

Motion

Angående fd. Sunextomten.

Den pågående diskussionen mellan intressenter i Norge och Lysekils kommun angående en färjeförbindelse har aktualiserat frågan om fd. Sunex tomtens användande.

Det är i dagarna 8 år sedan K-svets via en kommunal subvention (se kf - protokoll från 18/11 -93 § 100-93) på flera miljoner kronor blev ägare till tomten i fråga.

Fullmäktige avslog då KPMLr:s förslag att som alternativ till försäljning, låta K-svets hyra fastigheten eller att åtminstone till köpekontraktet tillföra en skrivelse om återköpsrätt om försäljningen/köpet inte gav några arbetstillfällen till kommunen.

KPMLr utgår från att vi idag (vis av skadan) kan vara överens om att kommunfullmäktige borde skaffat sig någon form av garanti vad gäller Sunextomtens användande.

Men detta politiska misstag får inte innebära att vi accepterar att strategiskt viktig mark i kommunen ligger i träda.

Oberoende (men akut aktualiserat) av ev färjeförbindelser måste Sunextomtens karaktär av spekulationsobjekt hävas.

Den döda hand som nu ligger över nämnda fastighet hämmar även annan utveckling på Grötö.

Vi har haft 8 år på oss att konstatera att viljan eller förmågan att generera arbetstillfällen på tomten inte existerar hos nuvarande ägare.

Av dessa skäl yrkar KPMLr att:
Kommunledningen hos berörd myndighet verkar för att , Södra Hamnen 1:111, (den numer av K-Svets Förvaltnings AB ägda delen av tomten.) tvångsinlöses eller konfiskeras för Lysekils kommuns räkning.

Att detta sker mycket skyndsamt med hänsyn till det tempo som gäller för ev färje-förbindelse med Larvik i Norge.

Yngve Berlin
KPMLr Lysekil.

Tillbaka till KPML(r)