Följande interpellation (fråga ställdes till kommunalrådet på fullmäktigemötet 23/2 -12.
Som vanligt fick vi inget rejält svar på frågan men det blev en tvåtimmars debatt om ämnet som annars aldrig ens diskuterats i fullmäktige. Men en del av debatten finns reffererad i LP-artikel 24/2


Interpellation om nedläggningen av Lysehemmet.

Till kommunalrådet Roland Karlsson fp.

Beslutet att lägga ned Lysehemmet är visserligen taget i Vård och omsorgsnämnden med majoritet (4 mot 3) och framarbetat av tjänstemän i syfte att anpassa verksamheten och kostnaderna till den rambudget kommunfullmäktiges majoritet klubbade igenom före årsskiftet.

Så långt kan man tycka att allt är gjort enligt det parlamentariskt demokratiska regelverket.

Men när det visar sig att den rambudget som klubbades av kommunfullmäktiges majoritet resulterar i att angelägen verksamhet och kommunal service drabbas, blir frågan: Hur demokratiskt förankrat i verklig mening är beslutet.

När generella ekonomiska ramar omvandlas till konkret nedskärning i politiska beslut reagerar naturligtvis medborgarna och så har nu skett i Lyse och i frågan om Lysehemmets framtid.

Hur bemöter ansvariga politiker denna opinionsyttring?

Det politiska ansvaret bör fram för allt läggas på kommunfullmäktige som utan konsekvensanalys angett de allt för knappa ramar som nämnder och tjänstemän har att anpassa sig till. Långsiktiga ekonomiska och sociala aspekter får stå tillbaks för frampressade och allt för kortsiktiga beslut. Men som sagt: Hur bemöter ansvariga politiker opinionen mot beslutet att lägga ned Lysehemmet?

Ett nedläggningsbeslut av en specifik verksamhet sprunget ur ett rambudgetbeslut utan konsekvensbeskrivning på högre nivå (kommunfullmäktige) är inte i enlighet med kommunens uttalade vision att ”Det framtida samhället i Lysekil skall bygga på: en positiv dialog mellan medborgare, företag och kommunen”.

Det börjar bli mer regel än undantag att beslut tas utan att varken personal eller andra som berörs är med i beslutsprocessen. Det gäller flyttcirkusen med förskolor och skolor som håller på nu och det gäller nedläggningsbeslutet av Lysehemmet där varken de boende, anhöriga eller personalens synpunkter beaktas eller ens efterhörs.

Vi är minst sagt oroade över att beslut tas så lättsinnigt över huvudet på de som berörs. Vad skall vi med en bra vision till om vi inte följer den.

Så min fråga är:

Hur bemöter ansvariga politiker opinionen mot beslutet att lägga ned Lysehemmet?

Tänker kommunalrådet upprätta en dialog med de medborgare som engagerat sig i frågan om att värna omsorg i alla kommundelar och vill slå vakt om de fastigheter och den vård vi själva kan styra?

Stig Berlin Kommunistiska Partiet


Tillbaka till startsidan