Här följer artikel i Proletären nr 22-02 om maxtaxa i äldre och handikappsomsorgen. 
Om KPML(r):s syn på den orättvisa reformen samt reservationer i fullmäktige och socialnämnd. (Längs ned på sidan)

Maxtaxa för äldre ökar klassklyftorna.

En enig riksdag, förutom centerpartiet (som ansåg förslaget strida mot det kommunala självstyret) har beslutat om en maxtaxa i äldre och handikappsomsorgen.

Maxtaxereformen genomförs för att "säkerställa att den enskilde skyddas mot alltför höga avgifter" och för att "förtydliga nuvarande regler om förbehållsbeloppet som skall garantera en lägsta skälig levnadsnivå", skriver man i propositionen.

Vid ett första påseende kan detta synas vara en sympatisk tanke då allt fler tyngs av vårdavgifterna på ålderns höst.

Men när man granskar det verkliga innehållet och fram för allt utfallet för människor med små och medelmåttiga pensioner blir betyget ett annat.

I exemplen från Lysekils socialnämnd skulle pensionärsparet med den smått fantastiska månadsnettopensionen 30.822 tjäna drygt 3000 kr i månaden på denna reform.

Pensionären med 11.414 kr/mån skulle däremot förlora 132 kr! Pensionären med 8.081 kr/mån skulle bli 209 kr rikare. Har du bara 7965 kr/mån netto i pension (en allt vanligare nivå för underklassen) då förlorar du 51 kr!

Lysekilsexemplen är baserade på delvis skilda vårdbehov (vårdnivå 4 till 2 samt boende på ålderdomshem) men ger ändå en klar bild av höginkomstprofilen.

I en kommentar i tjänsteskrivelsen kan man också läsa "De förändrade taxereglerna innebär väsentligt lägre inkomstmöjligheter för kommunerna. Framförallt blir avgifterna lägre för de med höga inkomster."

Maxtaxan som träder i kraft 1:e juli i år kommer att kosta staten ca 900 miljoner på årsbasis medan den verkliga kostnaden för kommunerna blir ca 1.2 miljarder.

Den 1 januari 2003 kommer höginkomstprofilen i maxtaxereformen för äldre att befästas ytterligare då kommer enligt samma lagförslag inkomst av kapital inte att få räknas in i avgiftsunderlaget.

Sin vana trogen lagstadgar regeringen om förändringar som är underfinansierade.

Kommunernas ekonomi urholkas ytterligare för reformer som nästan ensidigt gynna höginkomsttagare.

För att täcka mellanskillnaden mellan statens generella bidrag och det faktiska inkomstbortfallet (för Lysekils del, 300.00 kr) har socialnämnd utarbetat ett förslag om höjda avgifter för omvårdnad där detta inte hindras av socialtjänstlagen.

Precis som KPML r :s representant i socialnämnden tidigare gjort agerade vi i fullmäktige mot ett sådant skändligt sätt at finansiera regeringspolitiken.

Det är uppenbart att dessa taxor hårdast drabbar dem som har låg pension.

I valtider kan det kanske vara intressant att veta hur regeringens stödpartier agerade när en tvivelaktig riksdagsreform resulterar i ännu mer tvivelaktiga taxehöjningar när det omsätts i kommunen.

Miljöpartiet som erövrade 2 mandat förra valet fanns överhuvudtaget inte på plats när deras maxtaxa omsattes i minusposter för de som bäst behövt förstärkningar i kassan.

Vänsterpartiet som även de har två mandat, förvaltade dessa på så sätt att en uteblev rent fysiskt och den fysiskt närvarande Tommy Karlsson öppnade inte käften. Han hade enligt egen utsago inte hunnit sätta sig in i frågan.

Socialdemokraterna visade å sin sida för en gångs skull upp en sprucken fasad och efter KPML:s inlägg om det usla i att låta de sämst ekonomiskt bemedlade betala en underfinansierad maxtaxa, tillstår vise Kf-ordföranden Eva-Britt Hylander (s) "Det ligger mycket i vad KPML säger".

Högern med Moderaterna i spetsen var lyriska över att maxtaxan blev verklighet.

Nog så talande för Socialdemokratiskt reformpolitik modell 2002.

Fullmäktigemajoriteten klubbade igenom förslaget och hade det inte varit för KPML:s agerande hade detta skett utan debatt.

Enda seriösa rösten en socialistiskt tänkande människa kan lägga i valet är en röst på KPML r!
 
 
 
 

Reservation i Fullmäktige:

Fullmäktiges beslut 2002-05-23 avgiftstaxa för äldre och funktionshindrade §58-02.
 

Riksdagens beslut att satsa 900 miljoner på att sänka avgifterna för hemtjänst, hälso- och sjukvård och dagverksamhet för äldre och handikappade är i sig en angelägen sak.

Men som vanligt riktas åtgärden inte till dem som har de sämsta ekonomiska förutsättningarna.

Maxtaxan innebär att drygt hälften av de som idag betalar omsorgsavgift kommer att tjäna på reformen men självklart kommer de som är mest välbeställda att bli de verkliga vinnare.

Regeringens motto tycks vara - till den som har skall varda givet!

Hade regering och riksdag kapat de "oskäliga" avgiftsnivåer som undantagsvis kan finnas för välsituerade pensionärer, och använt den övriga delen av de 900 miljonerna för att lindra för merparten av vård och omsorgsbehövande hade reformen sett helt annorlunda ut.

En enkel teknisk lösning hade varit att ge kommunerna resurser att kraftigt höja förbehållsbeloppen, ( den summa varje enskild pensionär har rätt till för egna behov) men det finns inte ett spår av sådan jämlikhetssträvan i reformen.

Som om detta inte var illa nog är riksdagens beslut i vanlig ordning underfinansierat !

För Lysekils del blir det ekonomiska utfallet enligt Socialnämndens beräkningar ett inkomstbortfall om 1.6 miljoner kronor

Staten bidrar med enbart 1,3 miljoner kronor, (300.000 kr i underskott )!!

Enligt socialnämndens egen skrivning ger "de förändrade taxereglerna väsentligt lägre inkomstmöjligheter för kommunen. Fram för allt blir avgifterna lägre för de med höga inkomster."!!! "För att i någon mån kompensera inkomstbortfallet föreslås en höjning av avgiftsnivån enligt ovan." ( bland annat omvårdnadsavgifterna).

Detta betyder i klartext att nämnden (sedermera kommunfullmäktige) beslutar att man skall höja diverse avgifter (som mest drabbar de med sämst ekonomi) för att möjliggöra en reform som främst gynnar de som har god ekonomi.

Fullständigt oacceptabelt enligt vårt sätt att se.

För att stärka maxtaxans höginkomsttagarprofil har riksdagen även beslutat att inkomst av förmögenhet från och med 1 januari 2003 inte skall påverka avgiftsunderlaget!

Vi reserverar oss mot fullmäktiges beslut att införa maxtaxa till förmån för de mest ekonomiskt bemedlade samt sättet att delfinansiera den på bekostnad av de sämst ekonomiskt bemedlade.

Lysekil den 23 maj 2002-05-26

Yngve Berlin

KPMLr
 

Reservation i socialnämnden:
Jag reserverar mig mot socialnämndens beslut den 26/3 2002 att godkänna redovisade förändringar i förslag till taxa för insatser inom Sol och HSL gällande äldre- och handikappomsorg.
Konsekvenserna blir att mindre bemedlade pensionärer får betala förbättringarna för de pensionärer med de högsta inkomsterna genom höjda omvårdnadsavgifter för ålderdomshem/sjukhem och hemtjänst.
 

Britt-Marie Kjellgren
ledamot av socialnämnden för KPML(r)
 

Tillbaka till KPML(r)