KPMLr yrkar på beslut om en barnomsorgstaxa med låglöneprofil.
Nedan följer förslaget i sin helhet.
 

Till Lysekils kommunfullmäktige.

Då KPMLr saknar representant i såväl Barn och utbildningsnämnd som i KS vill vi inför fullmäktigemötet i så god tid som möjligt klargöra vår uppfattning i punkt 7 på dagordningen, Införandet av maxtaxa inom barnomsorgenetc.

"Beredningstvånget" sätter visserligen inga hinder för en återremiss men vi vill att vår uppfattning om inriktningen i möjligaste mån blir klar för fullmäktiges övriga ledarmöten.

Det gagnar debatten i sakfrågan.
 
 

Rättvisare maxtaxa.

De 3,4 miljarder som riksdagen beslutat skjuta till för att sänka barnfamiljernas omsorgskostnader kommer inte ett år, eller en dag för tidigt.

Förslaget kommer att ge ett välkommet tillskott i barnfamiljernas ekonomi, om detta råder inget tvivel.

Lysekils förslag till maxtaxa inom barnomsorgen är i stort en kopia av regeringens förslag. Inkomsttak och procentsatser är desamma.

I ett avseende är dock Lysekilsupplagan förbättrad då den tar hänsyn till deltids och halvtidsarbetande föräldrar vad gäller taken i taxan.

KPMLr anser dock att procentuella taxor med lågt satta inkomsttak för högstavgiften konfirmerar och tom fördjupar klassklyftorna. Inte minst i dessa tider då den progressiva statsskatten är ett minne blott och samma konstellation som står bakom de medelklassanpassade taxeförslaget, även förespråka skattesänkningar för landets höginkomsttagare.

Hade regeringen med stödpartier velat använda de 3,4 miljarderna för att gynna fram för allt de föräldrar som har störst behov av taxelättnader, då hade procentsatserna och taken legat på andra nivåer.

Vi anser att Lysekils kommunfullmäktige istället för att införa en barnomsorgstaxa som främst gynnar höginkomsttagarna bör besluta om en barnomsorgstaxa med låglöneprofil.

Vi vill yrka återremiss för att ta fram ett förslag enligt följande linjer:

Nolltaxa för föräldrar med låga inkomster. Progressivitet i procentsatserna och maxtaxetaket höjt och verksamt upp till åtminstone 46.000:-/mån.

Allt finansierat  inom ramen för Lysekils andel av de 3.4 miljarderna för den "frivilliga" maxtaxans införande.

13/9 2001 KPMLr Yngve Berlin.
 

Tillbaka till KPML(r)