Reservation mot bildade av gemensam miljöorganisation och politisk miljönämnd för 3 kommuner.

Kommunistiska partiet reserverar sig mot förslaget att bilda en gemensam miljönämnd med Sotenäs och Munkedal.
Skälen är följande: För det första kommer det lokala demokratiska inflytandet att minska, då endast tre representanter från varje kommun kommer att sitta i den gemensamma nämnden.
I utredningsförslaget att minska fullmäktige från 41 till 31 är motiveringen att denna minskning ändå ”ger en bra representation av folkviljan i allmänna val”. Vi delar inte den uppfattningen men hur har förslagsställarna tänkt om den nya miljönämnden?
Det blir ett tvåpartisystem som än mer utesluter möjligheterna till en fungerande opposition. Tre representanter från varje kommun! Vart tog oppositionen vägen?
Det andra skälet är att avståndet till de andra nämnderna i vår kommun kommer att öka.
Dessutom har utredningar visat på stora problem med att samordna verksamheten mellan kommunerna.
På kommunfullmäktiges möte 25/10 fanns flera förslag inför votering. Bifall, avslag och viss komplettering och justering av innehållet i det politiska samarbetet kommunerna emellan som prövades med ett återremissyrkande.
Vi avstod att bifalla återremissyrkandet och höll för tydligheten fast vid vårt rena avslag på hela förslaget.
Att fördröja, ett (enligt vår menig) dåligt förslag genom minoritetsåterremiss kan vara frestande men det politiska medvetandet höjs inte genom sådant parlamentariskt dribbel. Och enligt vår uppfattning är majoriteten övertygande överens om att man vill driva igenom en nämndbildning och krympa den politiska oppositionens inflytande. Det är majoritetens demokratiska sinnelag som brister och är problemet.
Med detta reserverar vi oss mot beslutet att bilda en oppositionsfri miljönämnd.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet.  Lysekil den 27 oktober 2012

Tillbaka till startsidan