Miljömotion till Lysekil kommunfullmäktige

Opartiska mätningar och hårdare krav för att minska utsläpp av cancerframkallande kolväte.

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum har nyligen offentliggjort sin rapport om ”cancersjuklighet” i Preemraff:s närområde  
Resultaten är chockerande och alarmerande men rapporten ställer fler frågor än den ger svar.
Vi finner det uteslutet att ”slumpen” skulle kunna vara förklaringen till att dubbelt fler personer än ”normalt” drabbats av leukemi i Preemraffs-utsläppens vindriktning.
Även om bohusgranitens gammastrålning och andra faktorer kan ha inverkan måste man göra just kolväteutsläppen och dess risker till huvudspår.
Det finns mängder av vetenskapliga undersökningar som talar för detta.
I en rapport från Länsstyrelsen,  (Lägesrapport om miljöskyddsfrågor vid den petrokemiska industrin och raffinaderierna i Göteborg och Bohuslän.1977) författad av två byrådirektörer vid länsstyrelsen, varnar man till och med för en ökad cancerrisk i framtiden.
Man skriver bland annat.
”Med dagens kunskapsnivå (1977 min anm.) som bakgrund torde man våga påstå att risken att cancerfrekvensen i dessa områden kommer att öka väsentligt i förhållande till andra områden och att risken för påverkan på arvsmassan och således på framtida generationer är alvarligt”.
Det som ser ut som en tragisk nyhet är alltså ingen nyhet utan en 30 år gammal farhåga som besannats.
Tidigare forskningsrapporter och dagens larm om dramatiskt ökad cancersjuklighet i dessa områden aktualiserar kraven på opartiska mätningar, analys av utsläppens art och tekniska åtgärder för att minska utsläppen av cancerframkallande kolväte från Preemraffs process.

Frågan är visserligen redan prövad genom två motioner i Lysekils kommunfullmäktige.
Under fem års tid, mellan 1984 och 1989 drev KPML (r)  i Lysekil en intensiv kampanj för att få politiker och myndigheter att ta alvarligt på miljö och hälsoeffekterna av oljeindustrins kolväteutsläpp.
1985 blev vår första motion i frågan om Scanraff:s miljöpåverkan avslagen av
fullmäktige (37 mot 4) som vägrade inse alvaret och istället viftade bort frågan med att allt var gott och väl.
Efter en fortsatt och fördjupad undersökning av oljeindustrins utsläpp av aromatiska kolväte formulerade vi ytterligare en motion, som behandlades av kommunfullmäktige på januarimötet 1989.
Motionens krav var i korthet; - Fullständig kartläggning av kolväteutsläppens art och omfång. Kartläggning och mätningar skall göras av, av företaget oberoende myndighet.  Och att kommunen via regering och koncessionsnämnd agerar för att få till stånd skärpta krav för att minimera kolväteutsläppen.
Efter debatt antogs motionen enhälligt av dåvarande kommunfullmäktige och beslutet blev att motionens krav och yrkande skulle skrivas in i kommunens miljöprogram.
Så långt allt väl.
Men kommunens miljöprogram har för länge sedan upphört att existera och i kommunens Översiktsplan (ÖP) som förväntats överta miljöprogrammets ambitioner finns inga krav eller målsättningar i motionens anda.
Men i ÖP, sidan 67 skriver man. ”Stora diffusa utsläpp av lättflyktiga organiska kolväten (VOC) sker också vilket har inverkan på bildningen av marknära ozon”
Ett krasst konstaterande som i all sin nakenhet och tillsammans med höstens larmrapport är ett bekräftande av att kraven i KPML (r):s motion som bifölls av kommunfullmäktige 1989, än idag, 2006 är högst relevanta.

Skärpt kontroll och förbättrad analys av kolväteutsläppens art och omfång är tekniskt möjligt och absolut nödvändigt.
Ansvariga myndigheter måste därför (i samband med ny miljöprövning) ställa högre krav på mätningar och åtgärder för att minimera utsläppen av skadliga ämnen.
De är förödande naivt att tro ägarna frivilligt tar på sig ”kostsamma” åtgärder ”bara” för att allt annat är omoraliskt och oetiskt.

Inför Preemraff :s ansökan om tillstånd till utökad produktionen har naturligtvis den lokalt valda politiska församlingen, kommunfullmäktige ett stort politisk/moraliskt ansvar.

Därför föreslår Kommunistiska Partiet;
- Att Lysekils kommun kräver av regering och ansvarig miljömyndighet att man skärper miljökraven för den petrokemiska industrins hantering av cancerogena kolväte

- Att en förnyad miljöprövning för Preem; s raffinaderi måste innebära krav på fullständig kartläggning av kolväteutsläppens art och omfattning.

- Att denna kartläggning görs av, av företaget oberoende expert.

- Att en intensifierad och tekniskt uppdaterad mätning och kontroll bekostas av företaget.

- Att man utifrån de intensifierade mätningarnas troliga resultat vidtar nödvändiga åtgärder för att minska utsläppen av cancerogena kolväten.

 Kommunistiska Partiet

Yngve Berlin                                Per-Gunnar Ahlström

Tillbaka till kommunistiska partiet