På fullmäktigemöte den 18/9-08 var det 31 valärenden som skulle beslutas.
 
Vi har en del reflektioner kring de val som förrättats på detta fullmäktigemöte.
 
Att vi som fjärde största parti i kommunen inte har någon representation i någon nämnd eller styrelse kan vi leva med, (eller rättare sagt vi tvingas leva med det) men frågan är om väljarna har klart för sig att det förhåller sig på detta sätt.
 
Många Lysekilsbor står idag frågande inför de politiska beslut som tas i kommunen och inte minst hur dessa beslut växt fram.
Man är säkert inte alltid medveten om att det är en mycket trång krets av politiker och tjänstemän, med otaliga inhyrda konsulter som är de verkliga beslutsfattarna.
 
De flesta Lysekilsbor tror nog, eller hade i varje fall hoppats på att besluten föregåtts av en bred och seriös debatt i nämnder och styrelser där för och nackdelar vägts mot varandra.
Vad gäller den uppenbara bristen på bred information och tillgängligt beslutsunderlag så ingår det tydligt och medvetet i kommunens ledarpsykologi.
Många kommunanställda hade nog också hoppats på att man fick vara delaktig och i alla fall ge sin syn på avgörande förändringar i den egna verksamheten.
Men istället ser vi en fartblind kommunledning som ställer allt fler i människor inför fullbordat faktum utan möjlighet att påverka.
 
Och i den politiska processen är kommunfullmäktige långt ifrån det politiska forum det borde vara.
Medan den inre kretsen håller på att möblera om och bolagisera hela kommunen var fullmäktiges första möte efter sommaren planerat till 9 oktober.
Kvällens möte, med 31 val ärenden, är på kort varsel extrainsatt bara för att göra nämnderna beslutmässiga och de stora frågorna lyser med sin frånvaro.
 
I kväll skall som sagt 31 uppdrag i styrelser och nämnder besättas efter avsägelser.
Det är inte mycket att säga om, var och en har naturligtvis egna skäl till sina beslut.
Det är inte för att vi mer misstror de som skall ersätta de tidigare personerna som vi tänker reservera i frågan.
Vi kommer heller inte att göra oss besväret att nominera egna ledarmöten. Valet att ha en borglig majoritet i styrelser och nämnder har ju redan gjorts av (s) vid eftervalsdebatten.
 
Men vi tycker det är en märklig situation att fullmäktige som skall vara kommunens högsta beslutande organ inte ska kunna debattera frågan med dem som ansvarar för det beslutsunderlag som fullmäktige skall ta ställning till.
Det må vara helt formellt korrekt och enligt kommunallagen att kommunstyrelsen allt mer kommer att bestå av ledarmöten som inte har tillträde till kommunfullmäktiges möten och i den meningen inte är folkvalda.
Vi tycker att ”demokratiskt underskott”, bara är förnamnet på den politiska situationen som råder i kommunen.
                                                                      Yngve Berlin Kommunistiska Partiet.

Tillbaka till startsida