Basteviksholmarna bättre alternativ för småbåtshamn än Norra hamnen.

När de bästa alternativen är ”förskingrade” så återstår bara ”nödhamnen” Bansvik.
Så illa är det om man skall ge köande småbåtsägare möjlighet att få båtplats.
Basteviksholmarna hade varit det absolut bästa och billigaste alternativet.
Men trots att kommunledningen länge varit medveten om kösituationen valde man att göra sig av med Basteviksalternativet.
Man får känslan av att det inte är de köande småbåtsägarnas situation som fått kommunledningen att komma till skott.
Snarare är de det allt mer överklassinriktade byggprojektets ”arkitekter” som driver på utvecklingen (och Kommunledningen) i Norra hamnen och Bansvik.
Vi har naturligtvis inga invändningar mot vare sig högskola eller bättre lokaler för socialkontoret och Kom Vux, men det tycks oss som om ”upplägget” är förknippat både i tid och omfång med byggherren Mangelus önskemål och intresse.
Det är definitivt inte ”skattskrivna” kommuninnevånare som är målgruppen för bostäderna med tillhörande privata båtplatser med ”badrocksavstånd” i norra delen av området
Det är i detta perspektiv man måste se  hamnutbyggnaden, ”i den planerade, omfattande förändringen av området i Norra Hamnen” (ur texten till ärende § 160, NY SMÅBÅTSHAMN I NORRA HAMNEN).
Vi yrkade avslag när kommunfullmäktige på junimötet 2006 godkände ett arrendeavtal för den privata hamnen i området, i handlingarna kallad ”område A”.
Vi gjorde detta från vår principiella uppfattning att man inte skall kunna köpa sig förtur till båtplats. Vi förlorade med 30 – 4.

Område B, den nu beslutade kommunala hamnen uppfattar vi som en forcerad åtgärd för att göra resten av området attraktivare och mer säljbart till den köpstarka grupp hela inriktningen har.

Men med en kö på över 800 personer och en förskingrad möjlighet att bygga vid Basteviksholmarna kunde vi inte säga nej till denna utbyggnad.
Vi kan heller inte ha någon annan uppfattning än hamnchefen vad gäller finansieringen.
En solidarisk taxesättning inom ramen för en självfinansierad kommunal småbåtshamn är enda möjligheten som vi ser det.
Naturligtvis kommer båtägare med knapp ekonomi att drabbas när nybygget skall finansieras av båtägarkollektivet.
Men alternativen, självfinansiering för de nya platserna med snittpris ca 8000 kr eller privata bryggor skulle drabba ännu värre och fram för allt skulle de drabba dem som idag saknar båtplats. Och fram för allt de i kön som har knapp ekonomi.

Notan för småbåtshamnen kommer att betalas av småbåtsägarna med kommunala båtplatser, det måste vi acceptera.
Vem som kommer att få betala notan för resten av Norra Hamnen projektet det kan man bara ha sina onda aningar om idag.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet Lysekil.

Tillbaka till startsidan