På Bildningsnämndens möte 9/4 togs väldigt många dåliga beslut.

Alliansens ledamöter ville som vanligt inte ens diskutera frågorna och på liggande bord skulle en budgetnedskärning på 7,757 miljoner beslutas.

Mot detta reserverade vi oss tillsammans med (mp).

Reservation mot beslut om att genomföra besparingar om ca 7,575 miljoner kronor på grundskola, förskola, kultur- och fritidsverksamhet.

Mot bakgrund av de lägesrapporter och konsekvensbeskrivningar som sammanställts av verksamhetsledare och fackliga företrädare anser vi att effekterna av de föreslagna besparingarna blir så allvarliga för barnen i kommunen att besparingarna helt enkelt inte kan genomföras. Vi motsäger oss besparingarna mot bakgrund av det redan ansträngda läget inom verksamheterna där t ex grundskolan i Lysekil, enligt lärarfackens företrädare, redan idag har svårt att leva upp till existerande lagkrav p g a resursbrist. Baserat på konsekvensbeskrivningarna innebär den föreslagna besparingen om ca 5 % inom förskola/pedagogisk omsorg att grupperna i genomsnitt ökar från 6 till 6,5 barn per vuxen. Besparingen om ca 2,5 % i grundskolan innebär att lärartätheten i genomsnitt minskar från 8 till 7 lärare per 100 barn.

Det framgick inte vare sig av kallelsen eller på något annat vis att beslut om besparingar skulle fattas under detta möte. Ytterst anmärkningsvärt är att konsekvensbeskrivningarna från verksamheterna sändes ut till nämndens ledamöter per e-post kl. 13:23 på mötesdagen, alltså ca en och en halv timme innan mötets början. Det är uppenbart att viktig information på detta vis har undanhållits nämndledamöter i oppositionen för att förenkla beslutsprocessen och minska möjligheten till kritik, dialog och konstruktiva lösningar. Det är viktigt att poängtera att dessa rapporter är framtagna med hjälp av kommuninnevånarnas skattemedel och är offentliga handlingar. Vi anser att hela denna beslutsprocess är skött på ett ytterst odemokratiskt och hänsynslöst vis.

Vi anser vidare att för- och grundskoleverksamheterna inom bildningsnämnden (BIN) är så viktiga att de måste kvalitetssäkras. BIN har idag inga uttalade ambitioner eller riktlinjer för hur stora barngrupperna får vara eller hur många barn varje pedagog högst kan ha hand om. Detta bör upprättas omgående. Risken är annars att det varje år hyvlas ytterligare i verksamheten som vi idag anser har nått en absolut bristningsgräns. Vi ligger redan idag sämre till vad gäller ”pedagogtäthet” än genomsnittet i landet och våra grannkommuner. Dessa förhållanden drabbar våra barn och kan dessutom med stor sannolikhet leda till att barnfamiljer väljer att flytta från Lysekil till kommuner som erbjuder bättre barnomsorg, skola och fritidsmöjligheter.

Därför reserverar vi oss mot bildningsnämndens budgetnedskärningar på grundskola, förskola, kultur- och fritidsverksamhet.

Lysekil den 14/4- 2013

Maria Granberg (MP)        Stig Berlin (K)


tillbaka till startsidan