Reservation mot beslutet att ”upphöra med uthyrningen av Lysekils Idrottshall”

Vi anser att det är fullständigt galet att lägga ned en idrottshall som fyller en så viktig funktion som ”Lysekils idrottshall”. Konsekvensbeskrivningarna från förvaltningen pekar på att det kommer att innebära stora problem för idrottsföreningarna som hyr hallen. Fritidsverksamheten hade en enligt BIN:s årsrapport ”en god service genom hög bokningsgrad av idrottsanläggningarna.” Idrottsföreningarna fyller alltså samtliga hallar med bra och meningsfull verksamhet för kommunens ungdomar och bidrar till att många ägnar sig åt friskvård och motion.
Man kan inte nog betona vilket viktigt arbete som föreningarna i kommunen lägger ner i sin ungdomsverksamhet.
I en utredning beställd av kommunen slår man fast att ”Lysekils stora satsning på idrotts- och föreningslivet är en av orsakerna till att man idag har en bra skola.”

Kommunen har antagit ett ungdomspolitiskt program som har ambitionen att vara en ”attraktiv ungdomskommun med goda fritidsmöjligheter”.  Genom bildningsnämndens senaste beslut motarbetas detta mål kraftigt. Lysekils kommun har även ambitionen att öka sitt innevånarantal.

Dessa besparingar riskerar att ge motsatt effekt och leda till utflyttning av fastboende.
Vill vi ha en kommun som barnfamiljer och unga vill bo i så måste vi satsa på och ge möjlighet till meningsfulla fritidsverksamheter för våra ungdomar.
 
Man kan undra hur ärligt menad enigheten om visioner och ungdomspolitiskt program egentligen är när man kan slå undan benen för idrottsföreningarna på det sätt som ”Alliansen” nu gör.

Vi i Kommunistiska Partiet och Miljöpartiet kan inte ta ansvar för dessa försämringar av barn och ungdomars möjligheter att utvecklas i kommunen och därför reserverar vi oss mot beslutet att stoppa uthyrningen av Lysekils idrottshall.
Lysekil den 14/4 2013


Stig Berlin (K)                               Maria Granberg (MP)tillbaka till startsidan