Lysekil på väg in i en humanitär återvändsgränd.

Reservation mot att förändra den politisk organisationen i Lysekil.

Kommunstyrelsens majoritet föreslår att Lysekil skall minska antalet kommunfullmäktigeledamöten inför 2014 års val.
En av motiveringarna är att denna minskning, ändå ”ger en bra representation av folkviljan i allmänna val och samtidigt ger en effektivare organisation med mindre administration samt sparar kostnader för kommunen”.

Den påstådda effekten av ett krympt fullmäktige (steg 1) att ”spara kostnader för kommunen” är svårtolkad.
Ytterst få behöver utnyttja förlorad arbetsförtjänst på fullmäktiges kvällsmöten och beslutet om arvode för fullmäktige är hur enkelt som helst att riva upp. Det kan aldrig vara huvudsyftet med förslaget.
Men lyckas majoriteten att också minska den aktiva oppositionens inflytande genom att avskaffa eller krympa nämnder och styrelser (steg 2), ökar toppstyrningen ytterligare.

Utan en aktiv opposition kommer de ”tuffa och obekväma” besluten att verkställas snabbare och tystare och beslut om utförsäljning och nedskärningar kommer att accelerera.

Positiva satsningar som gynnar medborgarna i bred bemärkelse riskerar att få stå tillbaka.  Medan de ”misstag” och felprioriteringar som enligt vår mening och i protest gjorts i kommunen, riskerar att fortsätta. Exempelvis omorganiserings- hysterin, bolagisering, flyttkarusellen inom skolan och Norra Hamnstranden, som dränerat kommunkassan utan synlig återbäring. Hade majoriteten istället lyssnat på sakargument och konsekvensbeskrivningar från den aktiva oppositionen hade dessa ”kostnader för kommunen” kunnat undvikas. 

Minskad opposition i kommunen riskerar att istället att öka kommunens kostnader.
Utöver kommunala ”felprioriteringar” är det ett faktum att politikens villkor allt mer formas ovanför de kommunalt folkvalda politikernas huvuden.
EU lagstiftning och regerings/riksdagsbeslut underminerar den kommunala ekonomin. Detta är själva poängen med EU och regeringens politik.
Ett nyliberalt/råkapitalistiskt samhälle där offentlig egendom säljs ut. Där inkomstklyftorna medvetet ökas och var och en ser till sin egen plånbok och köper den vård och omsorg den har råd till. På denna väg, där vi redan kommit allt för långt är förslaget att minska det folkvalda inflytande, ytterligare ett, om än litet steg i denna humanitära återvändsgränd.

Det stora och viktiga är inte 41 eller 31 ledamöten i fullmäktige. Det stora och alvarliga problemet är att det politiska klimatet hårdnar, klassklyftorna ökar och den ekonomiska politiken ger allt mindre utrymme till ett humant samhällsbygge.

Vi reserverar oss mot KS majoritetens förslag att minska det folkvaldas inflytande över kommunens framtid.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet, den 8 november 2012

Tillbaka till startsidan