Vi ser ingen annan möjlighet att bromsa upp ödeläggelsen än att föreslå en kommunal skattehöjning och lita till den lokala solidariteten.

Reservation  mot utdebitering kommunalskatt i Lysekil.

Det är inte de bästa förutsättningarna, att bestämma den kommunala utdebiteringen utan att ha preciserat behov och den verksamhet som skall finansieras.

Vi är väl medvetna om att det rent tekniskt är nödvändigt att bestämma skattesatsen innan november månad, men en politisk framsynt analys borde ligga till grund för beslut om skattesats.  Så är inte fallet enligt vår mening.

Det underlag som finns (tertialrapporten) pekar på dramatiska underskott och vi har en prognosen som inte ens ger utrymme för dagens nivå på service och verksamhet. Med dessa förutsättningar tycker vi det är ett märkligt beslut att avstå möjligheten till en förstärkning av den kommunala ekonomin, genom en höjning av skattesatsen.

De ”misstag” och felprioriteringar som enligt vår mening gjorts i kommunen, har urholkat ekonomin och inte gett någon positiv effekt på inkomsterna. Detta tvingas vi tyvärr leva med.

Jag tänker på bolagisering, omorganiseringshysterin, flyttkarusellen inom skolan och Norra Hamnstranden där satsningen inte känner några gränser och tycks gå på löpande räkning.

Vår uppfattning är att investeringar på kort, men fram för allt på lång sikt skall stärka kommunens möjligheter till en stabil ekonomi och bra service.

Det kan man inte påstå att Norra Hamnstranden -äventyret bidragit till.

Kommunen har satsat på fel kategori människor, det är inte rika sommarboende äldre och köpstark turism som är Lysekils framtid.

Varje gång någon vill bryta detta mönster för investeringar, mässas det om statlig tvångsförvaltning och kommunal konkurs.

Men uteblivna satsningar på ungdomen och försämrade villkor för skola och social service är en väldigt farlig väg.

Man kan diskutera hur nära en tvångsförvaltning kommunen redan är.  Regeringens politik med sänkt skatt för de redan rika och minskade medel till offentlig sektor är en medveten nyliberal politik för att tvinga fram just privatiseringar och utförsäljning i landets kommuner.

En politik som delegeras ned på kommunal nivå där minskade inkomster och dramatiskt ökade behov ”tvingar” lokala politiker att göra drastiska nedskärningar. I Lysekil, inom vård, skola och fritidsverksamhet för ungdomar.

Vi ser ingen annan möjlighet att bromsa upp ödeläggelsen än att föreslå en kommunal skattehöjning och lita till den lokala solidariteten.

Kommunalskatten är en börda för ekonomiskt svaga medborgare, men det stålbad som väntar om vi avstå en skattehöjning drabbar samma grupp ännu värre och ensidigare.

Därför föreslog Kommunistiska Partiet att kommunen skulle förstärka ekonomin genom en höjning av skatten med 50 öre.

Det vill säga att den kommunala utdebiteringen för 2013 skall vara 22:56.

Kommunstyrelsemajoriteten valde att inte stödja vårt förslag.

Jag reserverar mig mot KS majotitetens förslag att avstå en förstärkning och istället fortsätta den sociala nedskärningen i kommunen.

 

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet.                   Lysekil den 17 oktober 2012


 Tillbaka till startsidan