Kommunistiska Partiets remissvar, Barn- och ungdomspolitiska programmet.

Äntligen ett väl underbyggt och förankrat program med riktlinjer för hur vi skall tackla ungdomens behov, i ett allt hårdare samhälle.

Vi uppfattar det som ett minimi program med klart urskiljbara akuta behov att tillfredsställa.

Den ständiga politiska frågan om vi har råd att erbjuda ungdomen en plats/ett hus där ungdomar kan träffas och berika varandra, med stöd av professionella vuxna borde omformuleras till. -Har vi råd att låta bli, eller dröja ännu längre!

Socioekonomiska aspekterna är viktiga att lyfta fram i en tid på kvartalsekonomin inte bara präglar börsnoterade bolag utan även den offentliga sektorn med stenhård styrning från högre ort om att krympa verksamheten.

Det är upp till seriösa tjänstemän och ansvarsfulla politiker med helhetssyn och perspektiv att se till att detta program inte blir en hyllvärmare.

Det ungdomsforum ”Framtidstorget” som hölls på Oskars den 19 oktober visar att det väl stämmer överens med ungdomarnas önskningar och behov.

Kulturhus och ungdomens hus stod högt på prioriteringslistan.

På ärendelistan för kommunfullmäktiges möte den 28 oktober finns en punkt- obesvarade motioner. Den äldsta obesvarade motionen är daterad 2006-03-15 och handlar om just dessa frågor.

Citat ur KP:s motion. ”Kommunistiska Partiet har i en rad år haft konkreta yrkanden i budgetdebatten för att förbättra förutsättningarna för ungdomarna. 

 Vi vet att positiva mänskliga möten förhindrar fördomar att sprida sig och slå rot. Vi vet att många ungdomar saknar vuxna förebilder och att ungdomar berikas av kontakt med andra människors värderingar.   Fritidsgårdar/ungdomsgårdar har alltid spelat en sådan positiv roll.  Det är en klok investering om kommunen satsar på fritidsgårdarna och dess personal och ökar tillgängligheten för ungdomarna.   Det är också viktigt att kommunens sociala fältarbete utökas för att aktivt kunna motverka missbruk och ohälsa bland utsatta grupper av ungdomar.                                                                                           

Våra krav i motionen är: Att kommunfullmäktige för att motverka drogmissbruk, håglöshet, utanförskap och negativ gängbildning bland ungdomen ger resurser till att öka öppethållandet på kommunens fritidsgårdar.                                                                                                                                           

Och: Att kommunfullmäktige ger socialnämnden ökade resurser för att förstärka ”fältarbetet” bland ungdomarna.”

 Vi ser med största tillfredställelse fram mot att barn- och ungdomspolitiska programmet antas och förverkligas i Lysekils kommun.

För Kommunistiska Partiet i Lysekil                  Yngve Berlin

Lysekil den 25 oktober 2010