NEJ-sägarna i Lysekilsallians motarbetar arbetsrätt och skärpta miljökrav!

På fullmäktigemötet den 24/3-11 röstade en knapp majoritet NEJ till att skärpa villkoren vad gäller arbetsrätt och miljö, när kommunens inköpsregler beslutades och vi reserverar oss därför mot fullmäktiges beslut.

Reservation §217 Upphandlings- och inköpspolicy

Det är på gränsen till att man blir förvånad över vilken energi, fram för allt vapenbröderna Roland Karlsson och Torbjörn Stensson slåss för att man INTE skall skriva in kravet på kollektivavtal i kommunens regelverk för upphandling och inköp.

Vad ligger bakom? Är det brist på politiskt mod eller helt enkelt en total underkastelse och ett villkorslöst gillande av EU:s rå kapitalistiska ambitioner och lagar?

Vi, för vår del är inte så naiva att vi tror att det finns ett ”alla människors bästa” som styr arbetslivet och att arbetarklassen tryggt kan lägga sina livsvillkor i händerna på EU-lagstiftning.     Hela EU är ett rå kapitalistiskt projekt som röjer marken för den maximala profitens brutala samhälle.

Kravmaskiner som Svenskt Näringsliv bedriver aggressiva kampanjer och lobbar både i regeringskansliet och i EU-byråkraternas korridorer och sammanträdesrum för sina intressen.  Lavall domen (Vaxholm) är bara ett exempel.

Att arbetare från andra nationer, med andra levnadsvillkor i sina hemländer å det grövsta utnyttjas av svenska kapitalister borde vara känt för samtliga politiker i kommunfullmäktige.

Denna lönedumpning är inte bra för någon del av samhälle förutom de som köper arbetskraften och gör extraprofit på den. Kommunen kan genom politiska beslut se till att vi inte är en del av detta röveri och att vi inte accepterar den tingens ordning.

Den drabbar inte ”bara” de inhyrda arbetare som ofta med usla löner och uselt boende ”tjänar” sina entreprenörer. Den är lika mycket ett medel att pressa löner och arbetsvillkor för hela arbetarklassen. Till och med en lokal specerihandlare borde vara orolig för hur samhällets köpkraft och skattekraft på sikt kommer att undermineras genom denna politik.

Vi är också frågande till hur politiker i fullmäktige som ofta och gärna talar om ”långsiktig hållbar utveckling” kan blunda för att Lagen om Offentlig Upphandling i många stycken blir ett lagstadgat sabotaget mot närproducerat och mot en ”miljösmart” transportpolitik.

Tyvärr fick Nej sägarna majoritet denna gång för att inte skärpa villkoren vad gäller arbetsrätt och miljö, när kommunens inköpsregler beslutades och vi reserverar oss därför mot fullmäktiges beslut.

Jag vill i denna reservation också protestera mot att det majoritetsbeslut som togs i fullmäktige för knappt två år sedan (den 26/2 2009), aldrig skrevs in i kommunens ”regelverk för inköp”.

Ur kommunfullmäktiges protokoll 26/2 2009 ”Kommunfullmäktige beslutar med 18 ja-röster, 21 nej-röster och 1 ledamot som avstår att bifalla Yngve Berlins m.fl. yrkande.  Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen innebärande att regelverket för kommunens inköp och upphandling kompletteras enligt följande: Entreprenör är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag och/eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat svenska kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens anställda, samt att kommunens tjänstemän och/eller fackliga företrädare har rätt att kontrollera lönenivåer och övriga villkor hos entreprenörer utan kollektivavtal.”

Lysekil den 27 februari 2011       Yngve Berlin Kommunistiska Partiet

Tillbaka till startsidan