Tal av Stig Berlin på Kommunistiska Partiets valmšte i Lysekil 2/9-06

Detta Šr Kommunistiska Partiet som hŒller valmšte.

MŒnga av er Šr sŠkert redan trštta pŒ valršrelsen.
Trštta pŒ politikers lšften om en bŠttre framtid om de bara fŒr din ršst i Œrets val.

Och visst Šr det tršttsamt och irriterande att hšra fagra lšften frŒn samma personer och partier som under hela fšrra mandatperioden Šgnat sig Œt besparingar och nedskŠrningar.

Varje fullmŠktigemšte sedan fšrra valet har alla partier utom vi i Kommunistiska partiet sett som sin politiska gŠrning att gšra besparingar i budgeten. Besparingar som oundvikligt drabbar de som har de stšrsta behoven.

I alla nŠmnder och i framfšrallt Kommunstyrelsen har man varit fullstŠndigt šverens om dessa beslut. Alliansbršderna Karlsson och Gunnarsson slog fšr ett Œr sedan fast att ÓIngenting Šr heligtÓ vad gŠller besparingar i den kommunala verksamheten.
Detta slŒr oerhšrt hŒrt mot verksamheten.

Att kommunstyrelsen och nŠmnder kan vara sŒ šverens beror pŒ att Lysekils enda oppositionsparti, Kommunistiska Partiet inte fŒr tillgŒng till varken kommunstyrelsen eller nŠmnderna.
Genom valtekniska manšvrar mellan sossarna, vŠnsterpartiet och miljšpartiet sŒg man till att hŒlla den kritiska ršsten borta frŒn den instans som beslutar om nedskŠrningarna.

Ni som vill ha en oppositionsršst mot dessa vettlšsa fšrsŠmringar som genomdrivs i kommunen idag.
Ni mŒste hjŠlpa till att stŠrka vŠnsterkrafterna i politiken.
Fler mandat fšr Kommunistiska Partiet kommer att kunna garantera oss platser Šven i dessa fšrsamlingar.

Men vad kan ni gšra dŠr sŠger vŒra kritiker. Det finns ju inga pengar?

Och visst Šr det sŒ att kommunerna Šr ŒderlŒtna pŒ pengar av politiska beslut frŒn majoritetspartiernas Riksdagskollegor.
Men det Šr ingen naturkatastrof som skšljt vŠck pengarna.
Utan det Šr en katastrofal och inhuman politik.

DŠrfšr mŒste vi med kraft krŠva att alla reformer blir finansierade med statliga medel. Det skall naturligtvis inte drabba en enskild kommun om det finns mŒnga handikappade som behšver LSS-vŒrd eller att det finns mŒnga Šldre som Šr i stort behov av hemtjŠnst.

Det Šr skamligt att socialnŠmden skall tvingas omdisponera pengar fšr att klara det som fšr nŒgra Œr sedan var en sjŠlvklarhet.

DŠrfšr krŠver vi i Kommunistiska Partiet en rŠttvis fšrdelningspolitik i nationellt perspektiv. Vi menar att kommunen mŒste vŠgra att verkstŠlla fšrsŠmringarna och istŠllet krŠva mer resurser till verksamheten.

Fšr visst finns det pengar.
Det vet ju alla som ser hur rikedomarna omfšrdelats det senaste Œrtiondet.
I vŒr valtidning stŠller vi frŒgan:

Varfšr finns det obegrŠnsat med pengar nŠr direktšrer, bšrsmŠklare och topp politiker beslutar om sina skyhšga lšner och pensionsvillkor?
Och varfšr saknas det alltid ekonomiska resurser nŠr lŒgavlšnade stŠller krav eller nŠr budgeten fšr skola, vŒrd och omsorg debatteras.
               
Ett svar Šr: Priset fšr šverklassens omŠttliga krav pŒ fšrdelar bekostas av lŒgavlšnade, fattigpensionŠrer och inte minst nedskŠrningspolitiken i den offentliga sektorn.
Klassklyftorna och orŠttvisorna škar allt mer i samhŠllet.
Den enes bršd och šverflšd blir sjŠlvklart den andres knapphet och nšd.
SŒ ser det svenska klassamhŠllet ut.

Men Šven inom de ramar som finns kan man naturligtvis skšta ekonomin pŒ ett sŠtt som inte drabbar de med de stšrsta behoven.

Det pratas mycket om att spara i dessa tider.
Men genom kortsiktiga besparingar šdelŠgger man fšr framtiden.
Arbetslšsheten Šr det stšrsta slšseriet anser vi kommunister.
Behoven finns och arbetskraft finns och kunskap finns.

Vi Kommunistiska Partiet anser att det borde vara sjŠlvklart att de škande behoven av service och sociala Œtagande mŒste resultera i fler jobb. AnstŠll och utbilda fler personal som kan arbeta inom ŠldrevŒrden, inom hemtjŠnsten, pŒ fritidsgŒrdar och šverallt som det Šr stor brist pŒ personal.

DŒ kan man komma Œt de stora sjukskrivningstalen.
DΠslipper personalen slita ut sig.
DΠkommer ungdomen naturligt in i arbetslivet.
DŒ kommer det att finnas tid fšr en riktig omsorg.
Att dessa ŒtgŠrder inte Šr en sjŠlvklarhet visar vŠl att vi har ett sjukt ekonomiskt system.

NŠr vi nu har ett valmšte skulle det vŠl ŠndŒ vara pŒ sin plats med nŒgra vallšften.

Inte nŒgra vallšften som vi sedan mŒste ompršva som Sossarna fick gšra med habiliteringsersŠttningen till handikappade.
ÓEtt lšfte Šr ett lšfte men inte in absurdumÓ Det kan alltid ompršvas sade socialnŠmndens ordfšrande.

Det dŠr med lšften har fšresten alltid varit ett problem fšr Socialdemokraterna. Lennart Nilsson Riksdagsledamot frŒn Uddevalla sade efter svekdebatten -88
ÓFolk uppfattar vallšften som lšften. Det Šr ett problem fšr oss"

Men fšr oss Šr det inga problem att lova att vi alltid kommer att bekŠmpa alla former av hšgerpolitik.
Fšr oss Šr det inga problem att lova att vi kommer att fortsŠtta driva kravet pŒ en rŠttvis fšrdelningspolitik.

SjŠlvklart kommer vi att kŠmpa fšr att vansinniga affŠrer inte blir av.
SpŒren efter SUNEX-affŠren fšrskrŠcker fortfarande.

Vi kommer ocksŒ i fortsŠttningen gŒ emot alla fšrslag om bolagisering och vi kommer att motsŠtta oss all utfšrsŠljning av kommuninnevŒnarnas gemensamma egendom.

En ršst pŒ Kommunistiska Partiet behšver du aldrig Œngra om du vill ha en riktig vŠnsterpolitik.

Du kan ršsta pŒ oss i Kommunvalet och i Regionvalet.
I Riksdagsvalet kan vi tyvŠrr inte utgšra det alternativ vi gšr hŠr.
SŒ dela pŒ ršsten och vŠlj Kommunistiska Partiet i kommun och regionvalen.

Tillbaka till Kommunistiska Partiet