Öppet brev till kommunfullmäktiges valberedning i Lysekil.

Inför valberedningens 1:a möte den 22/11 känner vi i Kommunistiska Partiets styrelse oss nödgade att skriftligen och offentligt framföra vår uppfattning om valen till nämnder och styrelser i Lysekils kommun.

Främsta skälet till detta är naturligtvis det faktum att vi som enda politiska parti i Lysekils kommunfullmäktige inte fått tillträde till valberedningen.
Vi räknar givetvis inte med att någon i valberedningen skall föra vår talan men vi anser att man i sitt arbete bör ha klart för sig vilka nomineringar kommunens fjärde största parti tänker göra på kf-mötet den 14 december.

Tiden efter valet har präglats av utspel och politiskt rävspel och dragit något av ”löjet skimmer” över det politiska arbetet i kommunen.
Mer eller mindre oheliga och principlösa allianser ger bilden av att det politiska budskapet och proklamerade principer väger lätt när partiernas företrädare så hett åtrår makt och position.

I väljarnas ögon är förmodligen alliansen miljöpartiet/Lysekilspartiet den mest ifrågasatta.
Vi förmodar på goda grunder att många f.d. väljare från det abdikerade Vänsterpartiet lagt sin röst på just miljöpartiet.
Dessa väljare anade väl inte på valdagen att man med sitt val skulle bidra till att ge Lysekilspartiet en chans att komma in i viktiga nämnder och styrelser.

Enligt vår uppfattning skulle en teknisk valallians mellan Socialdemokraterna, Kommunisterna och Miljöpartiet (i den mån det existerar ”block” i kommunpolitiken) svara mot väljarmajoritetens önskan och val.
Önskar kommunens största parti, Socialdemokraterna en garanterad allierad för vänsterpolitik är valet lätt. Har man däremot tankar åt borgligt förvaltande kommer valen till nämnder och styrelser i det närmaste att sakna betydelse.
Vi ser gärna ett kommande förslag från valberedningen som tar hänsyn till dessa synpunkter och ger Kommunistiska Partiet en rättmätig representation i förhållande till övriga partier.
Men vi betackar oss för hemlighetsmakeri och köpslående på bekostnad av politiska principer och respekten för väljarnas uppfattning.

Vår nominering består bara av förslag till ordinarie ledarmöten.
Vi nominerar inte till ersättarplatser eftersom sådan representation, med avsaknad av rösträtt skulle kunna förknippa oss med beslut vi inte är överens och utan möjlighet att reservera oss.
Detta är vår utgångspunkt och huvudargumentation när vi till valberedningens 1:a möte levererar Kommunistsiska Partiets förslag till nomineringar till nämnder o styrelser. (i den mån nämnderna finns kvar och innehåller nuvarande antal ledarmöten)

Kommunstyrelsen: Yngve Berlin.
Socialnämnden: Britt-Marie Kjellgren
Miljö –hälsoskyddsnämnd; Per-Gunnar Ahlström
Bildningsnämnd; Stig Berlin
Byggnadsnämnd; Leif Ahl

Tillbaka till kommunistiska partiet