Reservation KS 2.5

 Ansökan om planbesked - Norra Valbodalen

Televerket hade för ett tjugotal år sedan en upplysningskampanj för att slippa kostnader för söndergrävda kablar. Budskapet var. ”Ring först, gräv sedan”.

Kommunen har mycket att lära av Televerkets kampanj.

Förhastade beslut och beslut som bygger på lösa grunder måste undvikas. Resultatet av en geoteknisk utredning (som vi yrkade bifall till) kommer i bästa falla att ge svar på vad som är möjligt och ekonomiskt försvarbart att göra på detta område.

Citat tjänsteskrivelsen: ”Då stor osäkerhet avseende t.ex. de geotekniska förhållandena råder så är det svårt att så här tidigt i processen förutse i vilken omfattning en exploatering av området kan komma att genomföras. Därför är det också svårt att förutse exploateringskostnaderna.”

Förhastade (och felaktigt tagna) beslut/löften som t.ex. när byggnader måste flyttas för att nya beslut och löften ges för annan verksamhet på samma område, det ser inte vi som bra planering.

Vad vi förstår behövs ingen ny detaljplan (dock en vattendom) för att utvidga småbåtshamnen vilket är värt att tänka på när de ekonomiska förutsättningarna bedöms.   Så länge kommunen äger småbåtshamnarna med självkostnadsprincipen för båtägarkollektivet är det ingen ”risk affär” att utöka båthamnen. Snarare är det ett sätt att göra kommunen mer attraktiv utan att belasta skattebetalarna.

Men då gäller det att man inte lägger en död hand över detta område med dyra investeringar för annan och mer osäker verksamhet.   Att lova eller förespegla ett antal ”intressenter” plats för diverse verksamheter innan man har koll på förutsättningarna och kostnaderna är ett politiskt/ekonomiskt vågspel.

Man skall heller inte glömma att världen är full av lyx-sökare inte minst i jakt på strandnära områden.

Jag reserverar mig mot mer långtgående beslut än beslutet att genomföra en geoteknisk utredning.

Lysekil den 13 februari 2011                                                               Yngve Berlin Kommunistiska Partiet


Tillbaka till startsidan