Vidsynthet och helhetssyn är en bristvara i Lysekils kommunstyrelse.

Reservation mot att ge planbesked för f.d. vattentornet Kronberget 1:97

Bara att komma på tanken att bygga ett flerbostadshus mitt emellan en skola och en livligt frekventerad idrotts och fritidsanläggning borde förvåna varje vän av bra och trygg skolmiljö.

När sedan en politisk majoritet i Kommunstyrelsen i blind entusiasm ställer sig bakom kravet på planbesked för ett sex vånings hus på f.d. vattentornets stenfot, och till och med ger det prioritet 1! Då stärks man i sin uppfattning att vidsynthet och helhetssyn är en bristvara i kommunstyrelsen.

Till råga på allt har tidigare KS redan lovat att bistå med mark för det planerade flerbostadshusets parkeringsbehov. Det betyder ca 40-50 parkeringsplatser i ett område där samma politiker planerar att komprimera skol och förskoleverksamhet för barn mellan 0-16 år! (helt i enlighet med en dold agenda i lokalutredningen och gymnasiebygget)

Vårt ställningstagande att avslå begäran om planbesked för f.d. vattentornet i Lysekil – Kronberget 1:97, grundar sig främst på behovet av bra och trygg skolmiljö.

Men även behovet av bättre parkerings och trafiksituation för den kommunala fritidsanläggningen Gullmarsborg borde enligt vår uppfattning ha prioritet före ett privat bostadsrättstorn i en så redan förtätad miljö.

Vi måste naturligtvis prioritera våra egna verksamheter och medborgares möjlighet att ta del av kommunens fritids utbud.

Vi yttrar oss inte om själva byggnadens karaktär och utseende eller påverkan på stadsbilden. Det är inte prioritet 1 för oss i detta läge.

Men vi tycker nog att den extravåning som kommunen hade planer att komplettera den nuvarande gymnasiebyggnaden med, för ett antal år sedan,(men som inte blev av p.g.a. att grannen, ägaren av vattentornet överklagade) inte hade påverkat stadsbilden i den grad som kanske ett sexvåningshus kan komma att göra.

På många goda grunder och med ett helhets perspektiv reserverar vi oss mot Kommunstyrelse majoritetens beslut att ”bevilja ansökan om planbesked för fastigheten Kronberget 1:97.

Yngve Berlin    Kommunistiska Partiet

Tillbaka till startsidan