Interpellation om den kommunalägda tennishallen och andra fritidsanläggningar.

Denna interpellation är ett komplement till vår motion (daterad 19 januari) om den kommunalägda tennishallens framtid.

Vår tanke med motionen 19/1 -11, var att den kunde, eller borde varit på fullmäktiges dagordning redan på detta möte, februarimötet.  Men i och med att fullmäktiges januarimöte ställdes in, försattes denna chans till ett omprövat beslut i frågan.   Det är inte bra med tanke på att förutsättningarna för en positiv verksamhet i hallen nu är helt annorlunda och att motionen därför borde behandlats skyndsamt.

De förändrade förutsättningarna i frågan beskriver vi i motionen i korthet så här: ”När kommunfullmäktige den 25/11 2010 beslutade att köpa tennishallen av konkursförvaltaren var vi i Kommunistiska Partiet helt överens med beslutet. Utan detta kommunala köp hade alla möjligheter till just idrotts och föreningsverksamhet i dessa lokaler varit utsålda.   Konkursen och kommunens köp har haft det goda med sig att ”positiva människor med nya idéer” har engagerat sig och blivit ett positivt alternativ till en försäljning på kortsiktiga ekonomiska premisser.   Nu har kommunen alla möjligheter att bidra till att en resurs för innevånarna, inte minst ungdomen, bevaras och utvecklas.”

Kommunens officiella vision lyder. ”Lysekils kommun skall vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar varandra till nya idéer, visar tolerans och känner framtidstro."  Trots detta kan vi skönja en viss motvilja i delar av kommunledningen mot att bevara, utveckla och ta ansvar för lokaliteter som inte har direkt anknytning till ”sommar-Lysekil” eller som ligger utanför kommunens strategier för köpstarka och strandnära verksamheter.

Vi ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

-          Är du, med hänsyn till det initiativ som tagit av ideella krafter, att utveckla bland annat tennisverksamheten, beredd att verka för att kommunfullmäktige omprövar försäljningsbeslutet?
-          Är du, beredd att verka för att kommunen i lämplig form fortsätter att garantera tennis/ungdomsverksamheten i kommunens tennishall?
-          Om motionen förhalas eller om kommunfullmäktigemajoriteten väljer att stå fast vid försäljningsbeslutet. Hur kommer tennisklubbens lokalbehov i så fall att lösas?
-          ”Beslutet” att avyttra Slättevallen från lek/idrotts verksamhet till bostäder, drabbar även det ideella föreningars möjlighet att bedriva sin verksamhet och bidra till att förverkliga kommunens visioner.    Vår fråga är: När/Var togs det beslut som häver överenskommelsen mellan kommunen och Slättens IK?

Yngve Berlin                                 Kommunistiska Partiet


Lysekil den 15 februari 2011

Tillbaka till startsidan