Vid budgetmötet i Lysekils fullmäktige 18/11-04 var KPML(r) tvungen att reservera sig mot budget 2005 (§ 229) för att den är otillräcklig i förhållande till de verkliga och till och med akuta behoven.

Nedan följer reservationen.

Budget för 2005 års kommunala verksamhet i Lysekil bär mer eller mindre "tvångsförvaltningens" prägel.
Under en rad av år har staten i sin märkliga roll som stympare av offentlig service allt mer vältrat över ofinansierad verksamhet på kommunerna.
"Tvingande lagstiftning" och otillräcklig finansiering har präglat regeringens förhållande till kommunerna.
Sveriges kommuner har gått på knäna och trots bibehållen eller höjd kommunalskatt har man "tvingats" sälja ut och/eller stympa verksamhet.
Lysekils kommun utgör inget undantag från denna terrorisering av offentliga sektorn.
Kommunstyrelsens ordförande tillstår att budgetens ramar är "strama" men hyser förhoppningen att ramarna kommer att hållas.
Att den så kallade oppositionen pläderar för ytterligare 25 tals miljoner i besparingar, (utan att våga precisera dem) gör inte saken bättre.
Vi anser att den budget som klubbades drabbar ekonomiskt svaga och utsatta människor och gör kommunen handfallen inför kommande utmaningar.
När vi inte ens kan bibehålla nuvarande service utan hotas av tvångsförvaltning om vi inte klarar balanskravet.
Hur skall vi då kunna få resurser till alla de behov som växer ur ett hårdnande samhällsklimat för ungdomar, arbetslösa och även de pressade villkoren för dem som har jobb.
Man kan inte bara proklamera "krafttag mot sjukfrånvaron" som vissa partier i Kf gör, man måste satsa på att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön om det skall bli annat än vackra ord.
Det kostar i det korta perspektivet men det lönar sig på sikt.
Därför ville KPML(r) "att kommunfullmäktige för att bekämpa ohälsa och långtidssjukskrivningar bland personalen ger socialnämnden resurser att inventera och täcka behoven av personalförstärkningar och förbättrad arbetsmiljö."
Men detta krav avslogs av kf.
Lika tydligt som att klassklyftorna vidgas och de redan rika förser sig, lika tydligt är det att ungdomen blir allt mer vilsen och marginaliserad i samhället och arbetslivet.
Vi i KPML(r) ser detta som en tickande bomb, vi är verkligt bekymrade över denna situation.
Därför föreslog vi "att kommunfullmäktige för att motverka drogmissbruk, håglöshet, utanförskap och negativ gängbildning bland ungdom ger resurser till att öka öppethållandet på kommunens fritidsgårdar."
Och "att kommunfullmäktige ger socialnämnden ökade resurser för att förstärka "fältarbetet" bland ungdomarna."
Även detta förslag avslogs som orealistiskt och stridande mot regeringens budgetbalanskrav. Det är skandal att kommunens ledande politiker blundar för dessa problem.
När kommunförbundets revisorer Nilsson och Östgren informerade om sin analys av Lysekils ekonomi varnade man för att vi skulle "bli av med en del av det kommunala självstyret om vi inte klarar balanskravet" Och att vi skall vara rädda om "det demokratiska självstyret".
Vår uppfattning är att vi redan i praktiken är just "tvångsförvaltade", tvångsstyrda av en politik som medvetet undergräver kommunernas ekonomi.
Vi kan inte skriva under på en budget som så blint fogar sig efter lögnen att det skulle saknas resurser i detta samhälle.

Vi reserverar oss därför mot otillräckligheten i budgeten i förhållande till de verkliga och till och med akuta behoven.

KPML(r)   

Yngve Berlin

Mer om budgeten: Läs vad vi sa inför budgetmötet.

Tilbaka till KPML(r)