Torsdag 20/11-03 beslutade Lysekils kommunfullmäktige om budgeten för 2004. Naturligtvis motsatte sig  KPML(r) den högerbudget som kommunstyrelsen lagt fram. (i KS sitter S, V, Mp, Fp och M).

Nedan följer inlägget på budgetmötet.
Konkreta yrkanden från KPML(r)
Intressanta citat från debatten
Sist publicerar vi ett pressmedelande inför budgetmötet.

För mer detaljer läs KPML(r):s förslag på budget för 2004 till ekonomikontoret 15 Maj -03
(finns på separat länk)

Det var ett kompakt stöd för Kommunstyrelsens nedskärningsförslag, på kommunfullmäktiges budgetmöte i Lysekil.
Bara KPML(r):s representanter hävdade att det handlade om förödande kortsiktighet och att det finns en annan och positiv väg att gå.

Kommunstyrelsens "manifest" med 24 punkter bestämmer nämndernas budgetramar men man låg lågt med att redovisa konsekvenserna.

Vänsterpartiet verkade inte ha satt sig in i effekterna av de budgetramar man egenhändigt skrivit under i Kommunstyrelsen.
Hur skall man annars tolka Tommy Karlssons fråga till kommunalrådet (efter två timmars debatt) "Det är ett tunt material vi har fått, men det kallas Detaljbudget.... hur är det med partistödet exempelvis jag har inte sett några siffror på det, och hur blir det med gymnasienämndens beslut om avgifter på skollunchen".

KPML(r) har dock satt sig in i de olika nämndernas nedbantade budgetförslag och dess konsekvenser.

Yngve Berlin gjorde en genomgång av nämndernas egna bedömningar och gjorde KS och Kommunfullmäktige ansvariga för effekterna.

Nedan följer stolparna och ramen för KPML(r):s syn på budgeten i Lysekil.
(Mycket klokt blev sedan sagt i debatten från KPML(r):s sida.)

Kultur/fritid :
Man belyser sin roll att ge "barn och ungdomars behov av bra och meningsfull fritidssysselsättning".Samt att "ge funktionshindrade bättre möjlighet att ta del av kommunens fritidsutbud"
Man skriver om ungdomsverksamheten och speciellt om Fritidsgårdarna Brastadsgården och Slättengårdens verksamhet som kommer att drabbas."för att kunna konkurrera med de negativa strömningarna i samhället behövs intressanta alternativ som attraherar ungdomarna", konstaterar man, och drar slutsatsen att budgeten innebär att utbudet försämras.
"Att skära inom denna sektor där behovet av expansion är stort ,känns svårt."(men man gör det ändå )
Här säger Kultur/Fritid något verkligt viktigt, som gäller hela 2004:års budget
"Risken är att det förvaltningen sparar får betalas av annan kommunal eller statlig sektor"

Vidare aviserar man:
Minskad öppethållande för Brastads bibliotek.
(KS ledamoten Ligander motionerade ju om motsatsen nyss i motionen om bättre fördelning av kommunens insatser i de olika tätorterna punkt 7 på dagordningen. Har jag feltolkat Rustan, är det kommunens nedrustningsinsatser som skall fördelas bättre)

Tekniska.
Nämnden konstaterar, att situationen kommer att försämra möjligheten, att värna om kommunens egendom på ett klokt sätt.
Minskat underhåll, som innebär rena kapitalförstörelsen.
Och, vilket kanske är kommunstyrelsens främsta tanke: De driver på utförsäljningen av kommunala fastigheter och anläggningar.

 Hamnen
Gäller samma sak. Man klarar inte av nödvändigt underhåll.
Driver på utförsäljningen av skattebetalarnas anläggningar, dvs de som är attraktiva och kan generera vinst på kommunmedlemmarnas bekostnad.
Kommunstyrelsepartierna är tydligen ideologiskt överens om privatiseringens välsignelse.

Barn och Utbildningsnämnden
Stängning av öppna förskolan och stängning av en förskoleavdelning, med påföljd att barnomsorgsbehovet inte kommer att kunna täckas.
Man konstaterar också att avgiftshöjningen i musikskolan "kan innebära att färre elever har ekonomisk möjlighet att delta i den frivilliga musikundervisningen".
Etc. etc. Ständiga konstateranden att de ekonomiskt svaga drabbas, men man tar besluten snällt ändå.

Gymnasienämnden
Personalminskning med negativ effekt både på utbildning och elevhälsan.
Större klasser mindre tid för stödinsatser. Detta drabbar naturligtvis de elever som redan idag har det tufft.
Beslutet att införa avgift för skollunchen är ett verkligt nerköp.
Och gymnasienämnden kommenterar den "En avgiftsbeläggning skulle troligen påverka elevernas studieresultat negativs eftersom en del, av olika anledningar kommer att välja bort skollunchen". Negativ, men man gör det ändå !!!!
Man kalkylerar med att 750 elever av 920 skall äta skollunch i fortsättningen.

Orsaken till dagens underskott och orsaken till undermineringen av "en bra skola för alla" är framför allt Regeringen och Riksdagens skolpolitik med friskolor och valfrihet för dom som har råd att låta sina barn läsa på annan ort.
Ganska exakt 10 miljoner är skolans underskott för att ge "valfrihet" för i huvudsak medelklass och överklassens barn.
Priset blir minskad valfrihet för merparten av barnen och deras föräldrar.

 -Jag begriper ärligt talat inte hur KS-partierna resonerar, när politiska beslut tagna av de egna partierna i riksdagen drabbar kommunernas och de lokala politikernas möjlighet att ha en rimlig chans att ge "alla kommunens ungdomar" en bra utbildning.
Det är ju rena sabotaget mot folkbildningen.

Socialnämnden
Socialnämnden har mer än andra verksamheter fått känna av övervältringen från stat och landsting.
Historisk sett med "Ädelreformen" som det värsta dråpslaget,
På senare tid förvärrat med underfinansiering av LSS och maxtaxan för äldrevården.
Utifrån nämndens yrkande i våras för att kunna upprätthålla verksamheten på dåvarande nivå begärde man ca 229 miljoner.
KS förslag innebär en nedskärning med över 12 miljoner.
Det är mycket illa när det skulle behövas mer resurser för att kunna ta krafttag mot ohälsan och för att alla gamla skall kunna få den vård och omsorg man är värd.
Eller värdig vård om man så säger.
Nu kalkylerar KS istället med att man skall kunna spara X antal miljoner kronor på att folk blir friskare.
Det är inte ens en frisk satsning från kommunledningen.
Om man skulle travestera kommunallagen 8 kap 1:a §, "att kravet på god ekonomisk hushållning får vara överordnat balanskravet"
Så skulle om man hade vett på att betrakta personalen som en "ekonomisk" resurs, ja till och med den viktigaste resursen så skulle man förstå att nedskärningar inte är "god ekonomisk hushållning", och den ger inga miljonvinster i form av mindre kostnader för ohälsa, det är bara nys.
UPP
 

KONKRETA YRKANDEN I DETALJBUDGET FÖR ÅR 2004

Avslag 1;a att-satsen.
Yrkar istället att: under 2004 ej reglera 2002 års negativa resultat på 5,7 mkr, då dessa ihop med de i budgeten föreslagna besparingarna skulle innebära svåra och oacceptabla nedskärningar inom områdena vård, omsorg och utbildning.

Avslag att-sats 3.
Bifall att-sats 5.
Avslag att-sats 6.

Övriga yrkande.

 - Att de faktiska behoven av bibehållen kommunal service och personal- förstärkningar ger nämnderna rätt att kräva tilläggsanslag för att täcka dessa behov.

- Samt att kommunen för dessa samhällsviktiga och sysselsättningsskapande insatser av regering och riksdag begär ökade anslag. I första hand ökad del av de befintliga resurserna för arbetsmarknadsåtgärder.

-Att kommunfullmäktige för att bekämpa ohälsa och långtidssjukskrivning ger socialnämnden resurser att inventera och täcka behoven av personalförstärkning och förbättringar i arbetsmiljön.

-Att ekonomikontoret ges i uppdrag att fortsättningsvis i budgetsammanhang särredovisa socialnämndens och BUN:s kostnader för maxtaxereformen inom äldrevården och barnomsorgen.

- Att ekonomikontoret ges i uppdrag att fortsättningsvis särredovisa Gymnasienämndens kostnader för "skolreformen" och de interkommunala ersättningarna.
Yrkande från Yngve Berlin KPML(r)
UPP
 

Intressanta citat från debatten i Lysekils fullmäktige.
Vi vill inte undvara er dessa citat från fullmäktigemötet som fanns att läsa i lokalpressen.
Sagt på fullmäktiges budgetmöte 20/11-03:

Yngve Berlin ifrågasätter budgeten -Hur skall t.ex. sociala klara av en sådan här bantning? Det går inte. Det är EU och staten som underminerar kommunen. Den största tillgången är människors arbete. Budgeten är ett dråpslag.

På detta svarar Tommy Karlsson (v)  -Vi sitter varken i EU eller i riksdag och regering. Det gäller att använda våra resurser så bra som möjligt i nedskärningstider. Vi får ompröva allt som inte är vård, skola och omsorg.
Detta alltså sagt av Tommy Karlsson (v) som stod bakom kommunstyrelsens budgetförslag.

-Yngve Berlin har en poäng i att vi sitter här som slavar. Det är frustrerande, men en verklighet som vi lokalpolitiker tvingas leva i.
Sagt av Fredrik Lundqvist (m)

- Vi tvingas att ta ansvar. Vi kan inte ta pengar från företagen i rådande samhällssystem. Jag respekterar Berlin för hans åsikter, men Berlin borde också respektera (s). Vi kan inte handla för pengar som vi inte har.
Sagt av Kommunalrådet Stig Nilson.

-Tydligen går alltid behoven först för Berlin. Han drömmer om det kommunistiska paradiset som byggdes upp bakom kulisser.
Sagt av Torbjörn Stensson (s)  som också tyckte att moderaten Staxäng förde ett förnuftigt resonemang.

Två andra citat som säger en del om KS-alliansen är deras syn på enigheten.

Ove Kummel (mp) sade exakt så här "Vi i KS tänker inte lika, men vi är överens".

Tommy Karlsson (v). "Vi tycker inte enighet i sig är ett självändamål, men det är viktigt att vara enig vad gäller nedskärningarna"

UPP
 

Kommunstyrelsens budgetförslag är en skrämmande läsning!
(KPML(r):s pressmedelande om den budget som skall antagas på kommunfullmäktigemöte torsdag 20/11-03)

Det budgetförslag som kommunstyrelsen i Lysekil enats om är en skrämmande läsning, för oss som strävar efter ökad rättvisa och solidaritet.
Kommunstyrelsens partier, S, V, mp, Fp och M har gjort sig till förvaltare av nedrustning och armod på falska premisser.
Det är nämligen en myt att det skulle saknas pengar till samhällsservis i detta land.
Alla i kommunfullmäktige förekommande politiska parti vet att staten genom en långvarig och medveten politik underminerat kommunernas ekonomi.
Staten har vältrat över verksamhet på kommunerna utan att bidra till finansieringen på ett rimligt sätt.
Bland annat genom underfinansierade maxtaxor som gynnar höginkomsttagarna.
Men också på lagstadgade verksamheter som innebär berättigat stöd åt handikappade men som inte på långa vägar finansierats av lagstiftarna.

Skolpolitiken är ett speciellt kapitel där regering och riksdag i flummigt tal om "valfrihet" saboterat kommunernas ekonomiska möjlighet att upprätthålla en "bra skola åt alla".
Rätten och möjligheten för höginkomsttagarnas och medelklassens barn att fritt välja skola bekostas av låginkomsttagarna som ograverat blir kvar i den kommunala skolan som dräneras på ekonomiska resurser
KS och Gymnasienämndens förslag att införa avgift på skolmåltiderna är ett ynkligt uttryck för en folkbildningsfientlig skolpolitik.

Samtidigt som Lysekils kommunfullmäktige förväntas svälja KS åtstramningsbudget pågår diskussioner mellan storkapitalets representanter och regeringen om att avskaffa förmögenhetsskatten i Sverige.
En skatt som om den avskaffas gör staten 6-7 miljarder fattigare.
Samtidigt som det på alvar talas om att förbilliga grönytornas skötsel kring b.la äldreboendet i kommunen, genom att ersätta gräs och häckar med cementplattor, så förser sig "näringslivets" och politikernas höjdare med höjda löner och förmåner.
BNP i Sverige har inte sjunkit, tvärtom, men den offentliga sektorns andel av den har krympt.
Man har privatiserat tidigare skattemedel.
De pengar de rika bland annat genom skattereformen slipper betala i skatt (ca 50-60 miljarder på årsbasis) skall nu (delvis) användas i privata sjukförsäkringar till nytta bara för den som löst försäkringen.

Offentligt och solidariskt betald vård och omsorg är på väg att ersättas med "sköt dej själv och skit i andra".
KPML(r) anser att den enda ansvarstagande politiska linjen är att öppet och ärligt redovisa kommunens behov av resurser.
Staten måste tvingas att ta ansvar för de verkliga kostnaderna och det enda sättet är att vägra att verkställa högerpolitiken på kommunal nivå.
Två av tre kommuner klarar idag inte EU:s och regeringens krav på budgetbalans.
Verkligheten är redan ifatt kommunerna.
Att ta politiska ansvar är att motverka det politiska förfallet inte medverka till det.
UPP
 

Tillbaka till KPML(r)