Anförandet av Tage Larsson (c) på möte mot EMU på Kungstorget Lörd 23/8-03.
Arrangerat av Nätverket Nej till EMU Lysekil

Här är några av mitt partis viktigaste argument för ett NEJ till EMU i folkomröstningen den 14 September.

Sverige behöver Europa men inte Euron.
Vårt lands utveckling kräver ett bra företagsklimat och posit5iva insatser för att öka tillväxten . Färre regler och lägre skatter beslutar vi om själva . Det gör inte EMU åt oss.
En egen valuta och en stark finanspolitik är viktiga verktyg för att hantera svängningar i ett lands ekonomi . Byter vi kronan mot euron , har vi bara det ena verktyget kvar.
En egen ränta är ytterligare ett oumbärligt verktyg för snabba justeringar av landets ekonomi . Låt därför Sveriges riksbank behålla den möjligheten .
Det existerar redan idag prisskillnader mellan olika delar av Sverige .Att byta till en betydligt större valuta leder varken till lägre eller enhetligare priser .
Många länder som skrotat sin egen valuta och gått med i EMU har drabbats av högre priser och ökad inflation . Vi vill inte att Sverige ska gå samma väg .
Euroländernas konjunkturer går i otakt . Om Europeiska centralbanken i Frankfurt får sätta en gemensam ränta för alla kan det skapa spänningar mellan både nationer och regioner . Det är bättre för Sverige och jobben att Riksbanken får fortsätta bestämma över räntan utifrån vårt lands egen ekonomiska situation .
Ett JA den 14 September är ett oåterkalleligt beslut .Om vi går över till Euron med för låg eller för hög kronkurs , kan det misstaget inte rättas till i efterhand .
Röstar vi däremot NEJ har vi handlingsfriheten kvar . Är du det minsta tveksam till att byta kronan mot euron ska du självklart RÖSTA NEJ i folkomröstningen den 14 September.

För min personliga del är det främst det odemokratiska sättet i EMU-s uppbyggnad som avskräcker , vi förlorar ett viktigt instrument över penningpolitiken , vi kan inte hantera räntenivåer som kan stabilisera svensk ekonomi och välfärd , och historiskt sett är det få valutaunioner som överlevt någon längre tid .
EMU är som många ekonomer uttryckt det "ett högriskprojekt som är ekonomiskt feltänkt"
Det finns bara en väg för att skapa stabilitet och trovärdighet kring den egna valutan , och det är att föra en långsiktig målmedveten ekonomisk politik med sikte på låg inflation och hög sysselsättning som leder till stabil och uthållig tillväxt , fler jobb och sänkt arbetslöshet .
Därför är det viktigt att Sverige även i fortsättningen kan föra en självständig räntepolitik där det går att parera överhettning med höjda räntor och fördela välfärden rättvist vilket är en omöjlighet i EMU . Sverige har inte råd att upprepa den tidigare misslyckade ECU anknytningen . Därför är det viktigt att DU använder din rösträtt i det kommande valet , för att skapa ett uthålligt samhälle där alla ska känna sig behövda .

Därför ska du rösta NEJ den 14 September .

Emu angriper välfärden
EMU urholkar resurserna till offentlig sektor , angriper den generella välfärden och försvårar kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden .
I Europa finns idag tre olika system för  att klara av människors behov av  välfärd .
I södra Europa förväntas familjerna ta hand om en stor del av barn och äldre-omsorgen . I stor utsträckning bygger det på att kvinnor utför ett oavlönat arbete inom familjen under större delen av sina liv .
I Europas centrum dominerar välfärdssystem som i huvudsak är privata och bygger på att var och en ansvarar för sin egen välfärd genom privata försäkringslösningar . De som inte har råd blir utan välfärd av god kvalitet .
I norra Europa har vi under många år byggt upp generella välfärdssystem som riktar sig till samtliga medborgare , finansieras med gemensamma skattemedel och är politiskt styrda . Det skapar livskvalitet , trygghet och social rättvisa .
Grunden för vårt generella välfärdssystem är att det finns tillräckligt med förmåner och tjänster av så hög kvalitet att de flesta medborgares behov kan tillfredsställas .
Om servicenivån sjunker och / eller kvaliteten blir sämre , kommer de som har råd att täcka sina behov genom privata lösningar och exempelvis köpa den vård och service som familjen behöver .
Om Sverige går med i valutaunionen måste vi uppfylla konvergenskriterierna och följa stabilitets och tillväxtpakten .
Hög arbetslöshet leder till att människor handlar mindre , vilket minskar efterfrågan . Skatteinkomsterna minskar samtidigt som samhällets kostnader för arbetslösheten ökar . En nedåtgående spiral startar i ekonomin . Hög arbetslöshet innebär mycket höga kostnader för statskassan . Behovet av att undvika underskott i statsfinanserna tvingar fram nedskärningar i offentlig sektor och i välfärdssystemet .
EMU pressar medlemsländerna att harmonisera skattenivåerna . Ett svenskt EMU inträde gröper också ur resurserna till vår offentliga sektor och driver fram krav på ytterligare privatiseringar . EMU och kraven på en samordnad skattepolitik kommer att utsätta den offentliga sektorn i Sverige för en stark press . Risken ökar för att den generella välfärden raseras .
Detta skulle få allvarliga konsekvenser för alla som behöver vård , omsorg och utbildning . Det kommer också att drabba kvinnors arbetsmarknad hårt . Ungefär hälften av Sveriges kvinnor arbetar inom vård , omsorg och utbildningssektorn .
Om den offentliga sektorn rustas ned och det generella välfärdssystemet försämras drabbar det kvinnor dubbelt . En del av arbetstillfällena försvinner samtidigt som försämrad barn och familjeomsorg minskar kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta .

Avslutningsvis så vill jag sända ett tack till Socialdemokraterna !! Ja ni hörde rätt , allt från Göran Persson , till de kritiska mot EMU . Göran Persson har varit en stor tillgång för oss på NEJ sidan , det har många vittnat om , men han har ju tidigare varit just motståndare till EMU .
Men det största tacket sänder jag till Socialdemokrater mot EMU .
De har framställt väldigt genomarbetade valmaterial som speglar verkligheten
Jag kan inte undanhålla delar av dem , vi får verkligen hoppas att kritikerna inom Socialdemokraterna inte fått munkavle här i vår kommun , men jag skall göra mig till tolk för dessa .

Jobben
Arbetslösheten i Sverige är ungefär hälften så hög som i euroländerna . Mäter man hur många som faktiskt är i arbete så är skillnaden än större till Sveriges fördel . Om vi vill ha ännu fler människor i arbete måste vi behålla verktygen för att kunna påverka den ekonomiska politiken . Då behövs en egen valuta med egen växelkurs och ränta . Då kan politiken anpassas till den Svenska konjunkturen och ekonomins behov .

I flera euroländer ökar arbetslösheten . Tysklands ekonomi går dåligt , avsaknaden av en egen politik gör det svårare att ta sig ur krisen . Euron gör att landet inte kan sänka räntan i tid . EMU-s regler påtvingar landet nedskärningar som ökar arbetslösheten ännu mer . Därmed blir det viktigare att ha budgetbalans och låg inflation oavsett hur många som blir arbetslösa .

Bara 38 procent av Sveriges export går till Euroländerna , och även där konkurrerar vi med länder utanför euro området . Handeln med andra områden i världen ökar . Om vi avskaffar vår valuta kan exporten drabbas hårt , exempelvis om dollarn fortsätter att falla i värde jämfört med euron . En egen valuta är en försäkring mot en sådan kris och ökande arbetslöshet .

Samarbete ? Inte Superstat .
Euron och EMU innebär att makten förs till EU-s makthavare i Frankfurt och Bryssel . Det är en del av en utveckling där allt mer makt samlas hos EU .
Andra delar av samma utveckling är en gemensam militär , gemensamma gränskontroller , medborgarskap och ökad överstatlighet där länderna kan påtvingas beslut . EU är på väg att omvandlas till en superstat , ett europas förenta stater .

EMU är den viktigaste byggstenen i europas förenta stater euron kommer knappast att fungera på sikt om den inte följs av en ännu mer centralstyrd gemensam ekonomi . För att euron skall fungera krävs det att ländernas politik över skatter och budgetar blir mer lika varandras . Redan nu hörs kraven på gemensamma skatter från Bryssel . Om EU-s makt över skatter och budgetar ökar ännu mer så tas ett avgörande steg i EU-s omvandling till superstat . Det är med skatter och budgetar länderna styr politiken .

EMU är inget samarbete , EMU innebär att vi får centralstyre . En röst mot EMU blir därmed en röst för att vi skall kunna samarbeta med varandra utan att bygga upp ett europas förenta stater .

Välfärden
Euron är ett ekonomiskt misslyckande . Sverige men också Danmark och Storbritannien som står fria från euron , har en bättre ekonomisk utveckling än euroländerna . Vi har högre tillväxt , lägre inflation , högre sysselsättning och bra med utländska investeringar . I euroområdet har flera ekonomier stagnation och till och med negativ tillväxt . Vanligt folk har fått betala för den nya valutan med prisökningar och neddragningar i välfärden .

EMU bygger på att samma ekonomiska politik skall passa alla länder lika bra .
Så är inte fallet för länderna utvecklas olika . Några länder får för hög ränta och en för högt värderad valuta för andra blir det tvärt om .
Samma politik som stramar åt ekonomin och ger arbetslöshet i Tyskland leder till hög inflation på Irland .
Det är som att ha en termostat placerad i Frankfurt för att reglera värmen på elementen i hus över hela EU . Ju fler länder som ansluts till Euron , desto sämre kommer valutaunionen att fungera .

Det har gjorts många försök genom historien med valutaunioner och valutor som är låsta till varandra . Många försök har fungerat bra ett tag , men sedan har de spruckit . Euron bygger på att det inte ska gå att lämna valutaunionen , någon utträdesrätt ur euron finns inte . Det är en chansning som kan misslyckas .

Tage Larsson (c)

Tillbaka till nätverket