Nedanstående interpellation till Kommunalrådet Roland Karlsson skrevs av Kommunistiska Partiet i Lysekil den 30/10 -07

      Interpellation om Kommunledningens regelvidriga fastighetsaffärer.

Det finns tydligen inga gränser för vad Lysekils kommunledning är beredd att göra för att stärka P Mangelus fastighetsimperium.
Den senaste ”affären” kan undertecknad inte finna annat ord för än korrupt!
Det har gått väldigt långt när reglemente åsidosätts och delegation missbrukas.
När man som i senaste ”affären” även mörkar en nämnds dagordning (”Byggnadsnämnden” 18/10 2007) för att dölja sina planer kan man undra hur det står till med det demokratiska sinnelaget.

I Miljö- och Byggnadsnämnden protokoll för mötet 18 oktober 2007 kan man läsa:
”Ärende: 5.1  Ansökan om plantillstånd för Gamlestan 1:117 m.fl.
Rinkenäs, Lysekil”.
M.fl. (med flera)   är bevisligen fastigheten Dona 1:38 och Dona 1:31
Varför skriver man inte detta klart och tydligt?
Nej eftersom det är P Mangelus som begär plantillstånd för en fastighet han inte äger begriper var och en att ärendet är regelvidrigt.
Fastigheten Dona 1:38 ägs av kommunen och där bedrivs idag viktig och t.o.m. lagstadgad kommunal verksamhet. (LSS ”Blåstället”, arbetslivsenhet och ungdomsverksamhet)
Hela ärendet är suspekt.
Redan på kommunfullmäktigemötet den 25 januari i år ställde undertecknad i en interpellation följande fråga till kommunalrådet Karlsson:
På KS försäljningslista finns fler fastigheter som är eller borde vara strategiskt viktiga för kommunens utveckling.
Kommunens fastighet på Rinkenäs är en sådan fastighet.
Med tanke på de spekulativa och monopolliknande fastighetsuppköp som görs i detta hamnområde är risken naturligtvis överhängande att KS plötsligt kan få för sig att verkställa en försäljning.
-Är kommunstyrelsens ordförande beredd att låta kommunfullmäktige revidera försäljningslistan med hänsyn till kommunens strategiska behov av egna fastigheter?
På detta svarade Kommunalrådet: NEJ vi reviderar inte listan. Och fastigheten Rinkenäs finns inte med på försäljningslistan.
Mina frågor i denna interpellation är:

1) Hur kan det vara möjligt att kapitalstarka krafter med glasklara egenintresse tillåts projektera och planlägga på mark man inte äger?
2) Har kommunledningen lovat bort Rinkenäsfastigheten till P.Mangelus
3) Vilket reglemente och vilken delegation stödjer sig i så fall kommunledningen på i dessa affärer?
4) Har fastigheten Dona 1:38 (Rinkenäshuset) utan fullmäktiges vetskap smugits in på försäljningslistan?
5) Eller tänker kommunledningen utnyttja sin delegation ”att sälja kommunala fastigheter upp till 1 miljon kronor”, utan att fastigheten finns på försäljningslistan
6) Eller handlar det om byteshandel med dold prissättning och vilka övriga fastigheter ligger då i potten?

Lysekil den 30 oktober 2007
Kommunistiska Partiet  
Yngve Berlin


Tillbaka till startsidan