När Lysekils kommunfullmäktige skulle avgöra frågan om LOV (lagen om valfrihet) fegade borgarkartellen ur och begärde återremiss eftersom det fanns en möjlighet att förslaget skulle falla. Borgarna fick sin minoritetsåterremiss med siffrorna 19-22.
Nedan följer Stig Berlins inlägg i en debatt som varken borgarna eller sossarna ville fortsätta. Men frågan återkommer längre fram i år.

Vi i Kommunistiska Partiet är bestämt emot att LOV införs i Lysekil

Vi anser att ärendet skall avgöras idag.
Kommunstyrelsen har ju haft papperen på bordet länge och till och med återremitterat ärendet för mer information vilket inte vi sett något av. Men vi som fick första utskicket i detta ärende för exakt en vecka sedan har med lätthet kunnat bilda oss en uppfattning av frågan.
Visserligen så är ju den så kallade utredningen helt undermålig. Men det hindrar inte fullmäktige att efter debatt ta ställning om vi ska ha LOV(lagen om valfrihet) eller inte.

Vi i Kommunistiska Partiet är bestämt emot att LOV införs i Lysekil vi anser att all vård och omsorg skall ske i offentlig regi och utan vinstintresse.
Den valfrihet som vi värnar om, med lika villkor för alla, ryms bara i en samhälleligt organiserad vård med vårdtagarnas bästa i fokus.
Vi håller fast vid arbetarrörelsens solidaritetstanke och därför avvisar vi alla förslag att bryta ned den offentliga vården och servicen.

Resurserna till vården anser vi kommer bäst till sin rätt om den organiseras långsiktigt och efter de behov som medborgarna har. 
Alla nyliberala ingrepp för att ge marknaden fria händer leder bara till försämringar för den vanlige medborgaren.
Avregleringen av elmarknaden förskräcker och nu senast har vi drabbats av apotekens upplösning som lett till prishöjningar av receptfria läkemedel.
Men det är extra allvarligt när privatiseringshysterin drabbar sjuka och vårdbehövande.
Införandet av LOV i Lysekil är inget undantag.

Det har lagts mycket pengar på att marknadsföra konkurrensutsättningen av vården.
Annonser och broschyrer levereras och publiceras innan frågan ens har diskuterats här i Lysekils kommunfullmäktige.
En projektgrupp tillsattes som skulle utreda frågan.
Men den utredningen har väl mer blivit en LOV-sång än en kritisk och förutsättningslös utredning.
Utredning är ju helt befriad från både konsekvensbeskrivningar och kostnadsberäkningar.
I påkostad reklam skönmålas effekterna av att privata intressen kommer in i vården.

Man kan fråga sig varför vissa politiker är så angelägna att göra sig av med det egna ansvaret för vård och omsorg?
Om syftet med LOV är att ”säkra tillgång till kompetent personal” och ”göra det attraktivt att jobba i vården” som det sägs i LOV-reklamen, varför ser då inte socialförvaltningen till att uppnå dessa mål inom den befintliga organisationen?
Om syftet med LOV är att ”öka lyhördheten och tillfredställa brukarens behov och önskemål” så anser vi att det bäst kan göras genom att förstärka kommunens hemtjänstgrupper.
Hemtjänsten och övrig äldrevård måste få arbetsro efter alla omorganiseringar.
Man måste ges resurser för att klara de ökande krav som ställs på de vårdanställda.

Vill man göra det ”mer attraktivt att jobba i vården” så måste löner och anställningsvillkor bli bättre inte minst de anställdas tjänstgöringsgrad.
Vi måste se till att personalen hinner med att fullgöra sina uppgifter hos vårdtagarna, då får vi den höjda kvalitén på köpet.

Idag finns det mycket mer att önska när det gäller vårdpersonalens arbetssituation, men LOV är absolut inte lösningen på det problemet.
Att förutom den press som redan är på personalen utsätta den för konkurrens på ojämlika villkor ger definitivt ingen arbetsro och de som i slutändan drabbas är vårdtagarna.
Vi säger nej till LOV eftersom det ökar byråkratin och drar bort resurser från vården, den tunnar ut det politiska ansvaret och den drabbar de vårdbehövande som har sämst ekonomi.

Jag yrkar därför AVSLAG på Kommunstyrelsens förslag

Läs också "vad menar moderaterna"

Tillbaka till startsidan