Hur ställer sig Kommunistiska Partiet till nya lokaler för gymnasiet i Lysekil?
Denna debattartikel ger svar på den frågan.


Lysekils skollokaler skall ägas av Lysekils kommun, punkt slut!

Det råder inga tvivel i Kommunistiska Partiet om att vissa av kommunens skollokaler av ålder och brist på skäligt underhåll är i dåligt skick.
Vi är de första att värna om ungdomarnas och personalens rätt till god arbetsmiljö och fräscha skollokaler.
Men faktum är att det är främst grundskolan som drabbats av bristfälligt underhåll och kommunledningens senfärdighet vad gäller förnyelse av kommunens skollokaler.
Gymnasieskolans största problem är att den är hotad av den frisöks-”reform” som regeringen beslutat om och som saboterar kommunernas planering.
Bristfälliga lokaler för grundskolan och ett riksdagspolitiskt beslutat hot mot gymnasieskolan med frisök är det skollokalproblem vi har att hantera i Lysekils kommun idag.

Hur ställer sig då Kommunistiska Partiet till nya lokaler för gymnasiet i Lysekil?

Av ekonomiska och strategiska skäl hävdar vi att kommunen skall äga de fastigheter man bedriver kärnverksamhet i.
Detta gäller i hösta grad om gymnasiet skall etablera sig i Gamlestan/Rinkenäs.
Vi kommer aldrig att acceptera att kommunen gör sig ännu mer beroende av privata fastighetsintressen.
Ett sätt att minska detta osunda beroende är att göra sig kvitt inhyrda moduler på Gullmarsskolan som belastar både miljön och ekonomin för Lysekils skolväsen.
Och att den nybyggnation som behövs för att ersätta dessa lokaler sker med ett helt och fullt kommunalt ägande.
Att grundskolan får flytta in i de relativt nyrenoverade lokaler gymnasiet idag besitter kan vara en logisk lösning om gymnasiet flyttar.
Så enkel är frågan för oss!
Vi är bredvilliga till nya fräscha lokaler för gymnasiet och grundskolan, det är dom värda.

Men är det lika enkelt för de politiker och tjänstemän som driver frågan om en ny gymnasiebyggnad?
Det måste ligga minst ett dussin ”hundar begravda” i kommunledningens hanterande av skol och lokalfrågorna i Lysekils kommun.
Varför har inte kommunalt ägande varit utgångspunkten för hela utredningen när det bevisligen är det strategiskt och ekonomiskt vettigaste alternativet?
Förts en vecka före beslut i fullmäktige informeras en del av den berörda personalen och föräldrar till elever om innehållet i förslaget.
Andra berörda får ingen information alls bl.a. personalen och deltagarna på Blå Stället (särskilda omsorgen) vars behov av lokaler inte ens finns med i underlaget till beslut.
Anmärkningsvärt med tanke på att just den kommunalt ägda Rinkenäsfastigheten (Dona 1:38), där Blåstället är inhyst, är den fastighet som enligt en dold agenda skall ge plats åt den tilltänkta Mangelus-byggnaden.

Det blir närmast komisk och inte alls seriöst när kommunchefen 9 dagar före beslut skall tas, i en bisats i beslutsunderlaget meddelar att man ”under beredningens gång” kontaktat Lysekils Bostäder i ägarfrågan.
”Under beredningens gång”, i elfte timmen (elfte i tolfte närmare bestämt) har man också dragit tillbaka vissa förslag med förskolor som skulle slås samman och 6:e klassare som skulle flyttas. Om detta inte bara är tillfälliga taktiska reträtter är det bra men vi föreslår en helgardering i frågan.

Mer talande och intressant är skrivningen under rubriken ”Bakgrund” (6/9 07) som finns i beslutsunderlaget.
Där skriver man. ”Vid ett möte med Kc Lena Fischer väcktes idén om att undersöka möjligheterna att bygga ett nytt gymnasium i samarbete med PM fastigheter.”
Är det seriös samhällsplanering?
Vår fråga på fullmäktiges novembermöte; ”Har kommunledningen lovat bort Rinkenäsfastigheten till P.Mangelus”, är högts relevant och förmodligen ett av skälen till kommunalrådets desperata ingripande på byggnadsnämndens möte den 13/12.
(se interpellation)

Den fastighet som främst berörs av gymnasieplanerna är (Dona 1:38) och har av kommunledningen (tjänsteskrivelse 11/12 2007) värderats till 5,7 miljoner kr!!!
Om kommunen bygger gymnasiet i egen regi (vilket är vårt oavvisliga krav) är denna ”försäljningssumma” helt ointressant.
Om kommunfullmäktige däremot beslutar enligt kommunledningens huvudlinje och överlåter ägande och byggande till PM fastigheter handlar det om förskingring av medborgarnas egendom.
Fastigheten är naturligtvis värd mycket mer än så och så snart det byggts på denna fastighet kommer värdet att stiga till det mångdubbla.
En ren gåva från det offentliga till det privata, varför?
Enligt vår uppfattning kan man inte hantera frågor på detta sätt.
Vi kommer inte att blanda oss i taktiska återremiser som bara fördunklar frågeställningen.
Vi kommer att kräva att fullmäktige tar ställning till den fråga som borde ha varit grunden för hela ärendet, ägandet, ett långsiktigt hållbart ägande, en kommunalägd skolbyggnad!
Hanteringen av affären är usel och fyllt av taktiskt dribbel och dolda agendor där målet hela tiden varit att förstärka ett privat fastighetsimperium.
På så sätt har man också försämrat möjligheterna till en optimal lösning ekonomiskt och pedagogiskt.


Tillbaka till startsidan