Inlägg om de konstiga turerna kring färjekontraktet av Yngve Berlin KPMLr

Lär av misstagen med bl.a SUNEX-fastigheten!

Vi läste i den norska tidningen Östlands-Posten/Industri & Näring härförleden, att "Det politiske planutvalget (byggnadsnämnden?) stilte seg svaert skeptiske til en slik "råkjöring".

Man syftar då inte på den fart (24 knop) färjan har kapacitet att färdas med över Skagerack. Nej man syftar på tempot i färjeplanerna där inga normala rutiner hinns med.

Det är alltså lika hetsigt i Larvik vad gäller det formella och tekniska kring etableringen som det är i Lysekil.

Men det skiljer sig på en väsentlig punkt vad vi kunde läsa ut av samma tidning.

Tidsperspektivet!

"Den nye ferja vil troligen ligge langs kaia ut for Rockwool,og det skall bygges en mobil ferjeterminal som enkelt kan demonteres."

"Larviklinjen regner nemlig anrettingen som midletidig i to år, og vad som skjer etterpå avhenger av ferjens suksess."

Allt enligt Östland-Posten.

I Larvik ansöker man (om än i lika hetsigt tempo) om en färjeterminal som enkelt kan demonteras för att man vill kunna se vad som händer under en 2 årsperiod, om det blir succés eller ????

I avtalet som en majoritet av Lysekils kommunfullmäktige godkänt handlar det om 10 till 50-årsperspektiv.

I § 11 i avtalet står det skrivet "Efter 2012-06-30, om Bolaget inte bedrivit någon färjetrafik över hamnen under de senaste två åren, tillfaller de gemensamma anordningarna Kommunen som då också har ensam rådighet över färjeläget utom terminalbyggnaden och det område som är upplåtet med tomträtt"

Om det inte blir "suksess" och man demonterar färjeanläggningen i Larvik, har Larviklinjen AS eller dess borgenär (man skall ju låna på tomträtten) ändå full rätt till Anderssons kaj.

Vad gäller Anderssons kaj handlar det om ett 50-årsperspektiv innan kommunen kan få bestämmanderätt över den igen.

Vissa kommunpolitiker lär sig tydligen inget av sina misstag, synd för det skulle i Lysekils fall vara en outsinlig källa till kunskap!

"Misstaget" att sälja SUNEX-fastigheten 1993 med en förlust på 3,5 miljoner kr av skattemedel har lagt en död hand över strategiskt viktig mark i Lysekils tätort.

Det är väl uppenbart att en majoritet av Lysekils befolkning håller med KPMLr om att en färja av detta slag borde ligga vid denna havstomt på Grötö.

När kommunalrådet Stig Nilsson någon enstaka gång gjort sig besväret att svara på frågan om varför etableringen sker mitt i centrum och inte på gamla sunex-fastigheten säger han.

"fördelen med Anderssons kaj är att den tomten äger vi".

Det politiska minnet är kort!

Lysekils kommun ägde Sunexfastigheten mellan augusti -93 till november -93, tre månader.

Hade Kf gått på KPMLr:s förslag i fullmäktige på novembermötet -93 hade man haft full kontroll över fastigheten idag.

Men hela övriga kf avvisade vårt förslag att som ett minimum skriva in "rätten till återköp av fastigheten till det pris den försåldes", om fastigheten tenderade att bli ett dött/eller ett spekulationsobjekt.

Alla vet hur det blev!

Det är väl uppenbart att en majoritet av Lysekil befolkning önskat att fullmäktige på novembermötet -93 gått på KPMLr:s förslag.

Till alla LP:s läsare ( inklusive "sent överklagande" partier och anonyma !?! insändare) som tycker illa om handläggningen av färjeetableringen vill vi delge KPMLr:s konkreta yrkande på fullmäktiges "färjemöte" den 18 oktober 2001.

" Vi yrkar, att.. bemyndiga kommunstyrelsen att hos berörd myndighet skyndsamt agera för att Södra Hamnen 1:111, fd Sunextomten, exproprieras för kommunens räkning.

Att.. denna 25102 kvm stora havstomt i lämplig juridisk form erbjudes Larvikslinjen AS för etablering av färjetrafik mellan Larvik och Lysekil.

Att.. en eventuell etablering göres långsiktigt hållbar genom att också Lysekils hamns behov av Ro-Ro kaj i möjligaste mån beaktas."

Yngve Berlin KPMLr.

Läs hela motionen

Tillbaka till KPML(r)