Nedanstående motion är en uppföljning av en tidigare motion som ännu inte behandlats i fullmäktige.
Den är också en direkt följd av hur kommunen gör sig av med "strategiska fastigheter. Läs också "mögel eller mygel" om försäljningen av Färgarskolan.

Motion angående planerad försäljning av fastigheten, ”Boviks skola”

I en motion till kommunfullmäktige den 13 mars 2006, föreslog Kommunistiska Partiet konkreta åtgärder, ”för att motverka drogmissbruk, håglöshet, utanförskap och negativ gängbildning bland ungdom”.
En motion som nu 4 år senare ännu inte besvarats.
Under dessa fyra svarslösa år har många möjligheter till ungdomssatsningar i motionens anda gått förlorade.
Vi kan inte tro annat än att de flesta ledamöterna i fullmäktige håller med om innehållet i vår motion då vi skriver.
”Vi vet att positiva mänskliga möten förhindrar fördomar att sprida sig och slå rot.
Vi vet att många ungdomar saknar vuxna förebilder och att alla ungdomar berikas av kontakt med andra människors värderingar.
Fritidsgårdar/Ungdomsgårdar har alltid spelat en sådan positiv roll.
Det är en klok investering om kommunen satsar på fritidsgårdarna och dess personal och ökar tillgängligheten för ungdomarna.”  
 
Vi väntar otåligt på ett positivt svar på denna vår motion.
Men vi anser att det är nödvändigt att väcka en ny motion i delvis samma anda.
Enligt vår uppfattning är kommunens pågående fastighetsförsäljning ett hot mot möjligheterna att skapa positiva samlingsplatser.
 
På kommunens lista över fastigheter som skall försäljas finns för närvarande ”Boviks skola”.
Vi anser att kommunen måste tänka mer långsiktigt och värna om ”strategiska värden” och fastighet ”Boviks skola” är definitivt en sådan.  
Det är viktigt att kommunen omvärderar beslutet att sälja denna fastighet.
 
Vårt krav har givetvis en koppling till vår ”ungdomsmotion” men denna motions syfte är framför allt att rädda fastigheten som en tillgång för medborgarna, unga eller gamla.
 
 - Vårt förslag är att kommunfullmäktige snabbehandlar denna motion och lyfter bort fastigheten ”Boviks skola” från kommunens försäljningsplan.
 
 
Yngve Berlin Kommunistiska Partiet Lysekil den 23 februari 2010


Tillbaka till startsidan